Основи Конституційного права

Тематичний план лекцій

Тема 1. Конституційне право: загальна характеристика.
Тема 2. Основи конституційного ладу України.
Тема 3. Основи правового статусу особистості.
 

Тематика семінарських занять

Тема 1. Конституційне право: загальна характеристика.
Тема 2. Форми безпосередньої демократії.

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 1. Загальна характеристика конституційного права України.
 2. Конституція як основний закон держави, її ознаки та види. Структура Конституції України.
 3. Декларація про державний суверенітет України, її зміст та значення.
 4. Акт проголошення незалежності України, його зміст і значення.
 5. Загальна характеристика конституційного ладу України.
 6. Культурна та мовна політика в Україні.
 7. Конституційне регулювання статусу власності в Україні.
 8. Принципи політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності в Конституції України.
 9. Державні символи України.
 10. Поняття громадянства. Підстави і порядок набуття та припинення громадянства України.
 11. Основні принципи рівноправності, закріплені в Конституції Україні.
 12. Природні (фізичні) права та свободи людини і громадянина в Україні.
 13. Соціально-економічні права та свободи людини і громадянина в Україні.
 14. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні.
 15. Конституційні обов’язки людини і громадянина України.
 16. Безпосередня демократія, її форми в Україні.
 17. Референдум: поняття та види. Конституція України про референдум.
 18. Виборча система в Україні.
 19. Основні принципи виборчого права в Україні. Виборчі цензи в Україні.
 20. Конституційний принцип розподілу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України.
 21. Поняття законодавчої влади. Верховна Рада України, її функції та повноваження.
 22. Законодавчий процес в Україні.
 23. Голова держави. Президент України, його конституційний статус.
 24. Поняття та структура виконавчої влади. Кабінет Міністрів України, його повноваження.
 25. Прокуратура України, її структура і функції.
 26. Поняття правоохоронних органів. Система правоохоронних органів в Україні.
 27. Адвокатура: поняття та місце в системі захисту прав людини.  Адвокатура в Україні.
 28. Поняття судової влади. Судова система в Україні.
 29. Основні засади судочинства в Україні.
 30. Принципи правосуддя в Україні.
 31. Поняття конституційної юрисдикції. Конституційний Суд України.
 32. Поняття самоврядування. Система органів місцевого самоврядування в Україні.
 33. Адміністративно-територіальний устрій України: загальна характеристика. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.
 34. Порядок внесення змін до Конституції України.
 35. Перехідні положення Конституції України, їх зміст.

Список рекомендованої літератури

 
Основна література:

 1. Основи правознавства. Навчальний посібник / За ред. Ківалова С.В., М.П. Орзіх. –   К., 2000.
 2. Основы государства и права. Уч. пособие / Под ред. Пахомова И.Н. – Х., 2000.
 3. Правознавство. Навч. посібн. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 2008.
 4. Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади. // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1. – С. 61-69.
 5. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 94-115.
 6. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – №5. – С. 25-29.

Довідники та словники:

 1. Энциклопедический юридический словарь. – М., 1999.
 2. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодат. и норматив. терминов. – К., 2010.
 3. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка.- К.,1996.

Інформаційні ресурси:

 1. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/viewFile/649/644
 2. http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_4/114.pdf
Print Friendly

Current template: