Філософія

Календарний план лекцій з дисципліни філософія науки

Філософія для аспіратів 2016
Філософія для аспіратів 2016
Аспиранты календарный план 2015-2016

программа для аспирантов 2015-2016
До уваги студентів 3 курсу спеціальності “Маркетинг”! Зверніть увагу на зразок тестів для проходження ККР.
в01

в02

в03

в04

в05

в06

в07

в08

в09

в10
Філософія критерії оцінювання
Філософія самостійна робота 2015-2016

Тематичний план лекцій з філософії

Тема 1. Світогляд людини та філософія. Місце філософії в системі культури (1 год.)

 1. Світогляд людини: його сутність, структура та історичні типи
 2. Предмет та об’єкт філософії. Основне питання філософії
 3. Місце філософії в системі культури. Філософія та фармація

Тема 2. Історичні типи філософії та філософствування (1 год.)

 1. Історія філософії: принципи, типологізація та історичні типи філософствування. Основні етапи еволюції філософського знання
 2. Філософія Стародавньої Індії
 3. Ранні філософські погляди Стародавнього Китаю

Тема 3. Антична філософія (1 год.)

 1. Історичні умови виникнення античної філософії та її періодизація
 2. Характерні особливості античної філософії
 3. Проблематика філософії античності

Тема 4. Середньовічна філософія (1 год.)

 1. Передумови виникнення філософії в добу феодалізму, її особливості і проблематика.
 2. Періодизація середньовічної філософії та її основні вчення

Тема 5. Філософія доби Відродження (1 год.)

 1. Загальна характеристика філософії доби Відродження. Філософія гуманізму
 2. Пантеїстична натурфілософія доби Ренесансу
 3. Соціально-політична філософія Відродження та соціальні утопії

Тема 6. Філософія Нового часу (1 год.)

 1. Проблема пошуку універсального метода пізнання. Емпіризм Нового часу: Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк
 2. Раціоналізм Нового часу: Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. – В. Лейбніц
 3. Філософія Просвітництва

Тема 7. Німецька класична філософія (1 год.)

 1. Характерні особливості класичної німецької філософії. І. Кант – за початківець класичної філософії.
 2. Філософія Г.Гегеля : протиріччя між системою та методом
 3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Тема 8. Сучасна філософія (1 год.)

 1. Характеристика сучасної філософії, її проблематика та тенденції розвитку
 2. Сциєнтистський напрямок сучасної філософії: позитивізм, його сутність та еволюція
 3. Антропологічний напрямок сучасної філософії
 4. Сучасна релігійна філософія: неотомізм, персоналізм

Тема 9. Українська філософська думка (самостійна робота)

 1. Світогляд Київської Русі. Докласичний період української філософії
 2. Класичний період розвитку української філософії. Києво-Могилянська Академія. Г. Сковорода
 3. Розвиток філософської думки в Україні в 19-20 ст.

Тема 10. Філософія буття та матерії (2 год.)

 1. Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії
 2. Філософське розуміння структури буття
 3. Проблема субстанції. Матерія і дух, їх атрибутивні характеристики. Проблема єдності світу

Тема 11. Філософське розуміння свідомості (2 год.)

 1. Поняття і структура свідомості
 2. Походження та сутність свідомості
 3. Свідомість та мова. Проблема штучного інтелекту

Тема 12. Пізнання. Наукове пізнання (2 год.)

 1. Пізнання як філософська проблема. Діалектика процесу пізнання. Практика та її роль в пізнанні
 2. Вчення про істину та проблема критерію істини
 3. Поняття науки. Форми і методи наукового пізнання

Тема 13. Філософське розуміння людини (2 год.)

 1. Історико-філософська репрезентація проблеми людини
 2. Сутність людини. Проблема антропосоціогенезу
 3. Поняття «індивід» – «індивідуальність» – «особистість». Особистість та суспільство

Теми семінарських занять

Тема 1. Філософія, її зміст і призначення у культурі.

 1. Світогляд людини: його сутність, структура та історичні типи
 2. Предмет та об’єкт філософії. Основне питання філософії
 3. Місце філософії в системі культури. Філософія та фармація

Тема 2. Філософська думка Стародавнього Сходу.

 1. Історія філософії: принципи, типологізація та історичні типи філософствування. Основні етапи еволюції філософського знання
 2. Філософія Стародавньої Індії
 3. Ранні філософські погляди Стародавнього Китаю

Тема 3. Антична філософія: світ і людина у космоцентричній парадигмі.

 1. Історичні умови виникнення античної філософії та її періодизація
 2. Характерні особливості античної філософії
 3. Проблематика філософії античності

Тема 4. Філософія середньовічної Європи.

 1. Передумови виникнення філософії в добу феодалізму, її особливості і проблематика.
 2. Періодизація середньовічної філософії.
 3. Основні вчення середньовічної філософії.

Тема 5. Філософія доби Відродження.

 1. Загальна характеристика філософії доби Відродження. Філософія гуманізму
 2. Пантеїстична натурфілософія доби Ренесансу
 3. Соціально-політична філософія Відродження та соціальні утопії

Тема 5. Філософія Нового часу та доби Просвітництва.

 1. Проблема пошуку універсального метода пізнання. Емпіризм Нового часу: Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк
 2. Раціоналізм Нового часу: Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. – В. Лейбніц
 3. Філософія Просвітництва

Тема 6. Німецька класична філософія.

 1. Характерні особливості класичної німецької філософії. І. Кант – за початківець класичної філософії.
 2. Філософія Г. Гегеля : протиріччя між системою та методом
 3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

Тема 7. Сучасна філософія

 1. Характеристика сучасної філософії, її проблематика та тенденції розвитку
 2. Сциєнтистський напрямок сучасної філософії: позитивізм, його сутність та еволюція
 3. Антропологічний напрямок сучасної філософії
 4. Сучасна релігійна філософія: неотомізм, персоналізм

Тема 10. Філософія буття та матерії

 1. Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії
 2. Філософське розуміння структури буття
 3. Проблема субстанції. Матерія і дух, їх атрибутивні характеристики. Проблема єдності світу

Тема 11. Філософське розуміння свідомості

 1. Поняття і структура свідомості
 2. Походження та сутність свідомості
 3. Свідомість та мова. Проблема штучного інтелекту

Тема 12. Пізнання. Наукове пізнання

 1. Пізнання як філософська проблема. Діалектика процесу пізнання. Практика та її роль в пізнанні
 2. Вчення про істину та проблема критерію істини
 3. Поняття науки. Форми і методи наукового пізнання

Тема 13. Філософське розуміння людини

 1. Історико-філософська репрезентація проблеми людини
 2. Сутність людини. Проблема антропосоціогенезу
 3. Поняття «індивід» – «індивідуальність» – «особистість». Особистість та суспільство

Питання до підсумкового модульного контролю

 1. Предмет філософії як теоретичного знання. Історичні варіанти визначення.
 2. Філософія й наука. Порівняння предмета, методів, пізнавальних принципів.
 3. Функції філософії.
 4. Структура філософії: позначення основних дослідницьких сфер.
 5. Специфіка філософської проблематики.
 6. Світогляд і філософія.
 7. Історичні типи світогляду. Їх спільні та відмінні риси.
 8. Проблема “основного питання філософії”.
 9. Причини виникнення філософії. Поняття «осьового часу історії».
 10. Універсалістські тенденції у релігійно-філософських системах Стародавньої Індії.
 11. Філософська думка Стародавнього Китаю.
 12. Конфуціанство. Поняття ритуалу та ідеал людини.
 13. Принципи Дао і Дэ у філософії даосизму. Антропологічні погляди даосів.
 14. Періодизація і проблематика античної філософії.
 15. Основні риси й напрямки філософії досократиків (ранні школи грецької натурфілософії).
 16. Антропологічний поворот античної філософії: зміст і значення. Софісти і Сократ.
 17. Проблема пізнання в антропоцентричній  філософії Сократа.
 18. Філософія Платона: вчення про ідеї.
 19. Філософська система Аристотеля. Метафізика як вчення про першопричини сущого.
 20. Філософія еллінізму й римська філософія: основні проблеми й напрямки.
 21. Періодизація і проблематика середньовічної філософії.
 22. Філософія епохи Відродження. Ідеї ренесансного гуманізму.
 23. Філософія Нового часу: проблема пошуку універсального методу.
 24. Емпіризм Нового часу. Ф.Бэкон і “Проект великого відродження наук”.
 25. Раціоналізм Нового часу. Р.Декарт і “Правила для керівництва розуму”.
 26. “Коперніканський переворот у філософії” І.Канта.
 27. Моральна філософія І.Канта. Категоричний імператив.
 28. Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Гегеля.
 29. Зміст і значення ідеалістичної діалектики Г.В.Ф. Гегеля.
 30. Філософія марксизму. Матеріалістична діалектика й матеріалістичне розуміння історії.
 31. «Філософія життя». Концепція надлюдини й волі до влади Ф.Ніцше.
 32. Психоаналіз З.Фрейда.
 33. Екзистенціалізм. Проблема свободи й сенсу життя.
 34. Позитивізм і його історична еволюція.
 35. Ситуація постмодерна у філософії ХХ сторіччя.
 36. Особливості української філософії.
 37. Філософські ідеї Г.С. Сковороди.
 38. Онтологія: предмет і основні проблеми.
 39. Проблема свідомості у філософії.
 40. Категорія “матерія” і її значення для сучасної науки.
 41. Філософські методи пізнання, їхні принципи й характерні риси.
 42. Основні проблеми і тенденції сучасної філософії.
 43. Проблеми істини у філософії й науці.
 44. Суспільствоякпредметфілософськогоаналізу.Варіантипідходів.
 45. Культураякспосіблюдськогобуттяусвіті.
 46. Природа та сутність людини.
 47. Єдність і багатомірність історичного процесу.
 48. Глобальні проблеми сучасності й можливості їхнього розв’язання.
 49. Аксіологічні аспекти життя сучасної людини. Зміст і структура ціннісного світу людини.
 50. Методологічний й аксіологічний вплив філософії на медицину й фармацію.

Список рекомендованої літератури з філософії

 1. Алексеев П.В. История философии: учеб./ П.В. Алексеев. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2008. – 240 с.
 2. Гусев Д.А. и др. История философии / Д.А. Гусев и др. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»; Изд-во Эксмо, 2004. – 448 с.
 3. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учеб. 2-е издан.перераб./ О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 232 с.
 4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учеб. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – Х.: «Право», 2012. – 496 с.
 5. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. – М.: Мысль, 2010. Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с.
 6. Современный словарь по общественным наукам / Под общ.ред. Данильяна О.Г. – М.: ИНФРА-М., 2013. – 314 с.
 7. Філософія. Навч. посібник за ред.. О.М. Бардіна і М.П. Требіна. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 432 с.

Інформаційні ресурси з курсу філософії

 1. znaimo.com.ua
 2. pidruchniki.ws
Print Friendly

Current template: