Політологія

Тематичний план лекцій

Тема 1. Політологія як наука. Історія політичної думки.

Тема 2. Політична влада та її суб’єкти.

Тема 3. Теорія політичних систем. Політичні режими.

Тема 4. Держава як політичний інститут.

Тема 5. Політичні партії та групи інтересів.

Тема 6. Політична культура.

Тема 7. Політичні процеси та світова політика.

Тематика семінарських занять

Тема 1. Політологія як наука. Історія політичної думки.

Поняття і структура політики. Місце політики в системі суспільних відносин. Види політики. Функції політики. Політична думка Стародавнього світу. Політичні ідеї античності. Політична думка середньовіччя. Політичні вчення Відродження і Нового часу. Основні напрямки політичної думки XIX – початку ХХ ст. Сучасні політичні концепції. Становлення політології як самостійної наукової дисципліни. Предмет політичної науки. Методи політології. Структура та функції політичної науки.

Тема 2. Політична влада та її суб’єкти.

Поняття політичної влади. Сучасні концепції влади. Структура політичної влади. Мотиви підкорення та ресурси влади. Принципи організації і функціонування політичної влади. Легітимність політичної влади в Україні. Поняття політичної еліти. Класичні та сучасні елітистські концепції. Типологія політичних еліт. Рекрутування політичних еліт. Політична еліта України: якісний склад, канали рекрутування, механізми реалізації влади. Поняття та ознаки політичного лідерства. Сучасні концепції політичного лідерства. Типи політичних лідерів та їх функції

Тема 3. Теорія політичних систем. Політичні режими.

Поняття, структура і функції політичної системи. Основні підходи до вивчення політичних систем. Моделі функціонування політичної системи. Типологія політичних систем. Поняття і типи політичного режиму. Тоталітаризм і авторитаризм як форми недемократичного політичного режиму. Демократичний політичний режим: поняття й ознаки. Посттоталітарні політичні режими: поняття й особливості. Моделі посттоталітарної трансформації політичних систем

Тема 4. Держава як політичний інститут.

Держава як центральний елемент політичної системи суспільства.  Універсальність і суверенність державної влади. Ознаки держави. Основні концепції походження держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Поняття форми правління. Монархія: поняття, ознаки, види. Республіка, її особливості та різновиди. Радянська республіка як недемократична форма республіканського правління. Поняття форми державного устрою. Унітарний державний устрій, його ознаки. Поняття автономії. Федерація: поняття, ознаки і види. Релігійні і світські держави.  Соціальне середовище і механізм функціонування правової держави. Принципи правової держави. Соціальна орієнтація правової держави. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства. Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі.

Тема 5. Політичні партії та групи інтересів.

Поняття, ознаки і функції політичних партій. Основні тенденції в розвитку політичних партій. Однопартійні, двопартійні та багатопартійні політичні системи. Партійні об’єднання та партійні блоки. Співвідношення виборчих та партійних систем. Партійна система сучасної України: особливості становлення і тенденції розвитку.  Поняття та основні функції груп інтересів. Типологія груп інтересів.  Громадські організації та рухи в політичній системі суспільства. Взаємовідносини суспільних суспільно-політичних рухів і партій. Легальний і нелегальний лобізм. Корпоративізм і неокорпоративізм. Групи інтересів у політичній системі України.

Тема 6. Политическая культура.

Поняття політичної культури, її роль у суспільстві. Структура політичної культури. Політичний досвід. Політичні стереотипи і  політичні міфи. Політична символіка. Мова як політичний символ. Політична свідомість. Політична ідеологія: структура і функції. Основні ідеології сучасності. Політичні ідеології в Україні. Ідеологія і пропаганда. Політичне маніпулювання. Формування політичних орієнтацій у посткомуністичній Україні. Основні тенденції розвитку політичних ідеологій. Поняття і класифікація політичної участі. Протестні форми політичної участі. Політичний тероризм. Природа абсентеїзму. Типи політичної культури. Тенденції розвитку культури, її зв’язок із політичними процесами. Специфіка української політичної культури: історія і сучасність. 

Тема 7. Політичні процеси та світова політика.

Поняття, структура і види політичних процесів. Форми протікання політичного процесу. Політична модернізація. Типи політичної модернізації. Демократизація. Політичний конфлікт: сутність, структура і типологія. Поняття політичної кризи. Моделі кризового розвитку політичних конфліктів. Способи розв’язання політичних конфліктів. Вибори: поняття, функції та види. Виборче право. Принципи виборчого права. Поняття та основні різновиди виборчої системи. Виборчий процес, його основні стадії. Світова політика: поняття, зміст, цілі. Система міжнародних відносин. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин. Основні принципи міжнародної політики. Історичний розвиток і сучасне розуміння геополітики. Основні категорії геополітики. Структура сучасного геополітичного простору. Основні геополітичні концепції сучасності. Україна в новому геополітичному просторі. Поняття, предмет і категорії політичної глобалістики. Глобальні проблеми сучасності та політичні шляхи їх вирішення.

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 1. Предмет і метод політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.
 2. Поняття та функції політики.
 3. Співвідношення політики, релігії, економіки і права.
 4. Політичні відносини, політична свідомість, політична організація як складові елементи політики.
 5. Основні етапи розвитку політичної думки.
 6. Поняття політичної влади. Суб’єкти та об’єкти політичної влади.
 7. Ресурси політичної влади.
 8. Легітимність політичної влади. Підстави легітимності.
 9. Поняття політичної еліти.
 10. Сучасний стан і тенденції розвитку політичної еліти України.
 11. Поняття та основні ознаки політичного лідерства.
 12. Поняття та механізм функціонування політичної системи.
 13. Поняття та класифікація політичних режимів.
 14. Загальна характеристика автократичних політичних режимів.
 15. Поняття та основні ознаки демократії.
 16. Особливості функціонування і розвитку посттоталітарних політичних режимів.
 17. Поняття та структура громадянського суспільства.
 18. Співвідношення громадянського суспільства і держави.
 19. Держава, її ознаки, функції та місце у політичній системі суспільства.
 20. Сутність монархії як форми державного правління. Особливості інституту монархії в сучасних умовах.
 21. Поняття республіки. Характерні риси парламентської, президентської і змішаної форм республіканського правління.
 22. Особливості форми державного правління і державного устрою України.
 23. Поняття та основні принципи правової держави. Співвідношення правового і соціального принципів державності.
 24. Поняття та ознаки політичної партії. Місце партій в політичній структурі суспільства.
 25. Поняття партійної системи. Типи партійних систем в сучасному світі.
 26. Поняття і функції політичної соціалізації.
 27. Поняття і основні різновиди політичної поведінки.
 28. Поняття політичного протесту, його основні різновиди.
 29. Поняття, структура та функції політичної культури.
 30. Політичні стереотипи, символи та міфи в системі політичних уявлень.
 31. Політичні субкультури. Специфіка молодіжної політичної субкультури.
 32. Поняття, основні властивості та функції політичної ідеології.
 33. Класифікація сучасних політичних ідеологій.
 34. Поняття і сутність політичного конфлікту. Основні підходи до вивчення політичних конфліктів.
 35. Природа, зміст і основні принципи міжнародної політики.
 36. Міжнародні відносини на сучасному етапі: характеристика і тенденції розвитку. Україна в системі міжнародних відносин.
 37. Структура, функції і категорії геополітики.
 38. Основні геополітичні регіони сучасного світу. Місце України в сучасній геополітичній картині світу.

Список рекомендованої літератури

 1. Корогодов Н.В.,Зайончковский Ю.В.Основы политологии: Учебное пособие. – Х.: Парус,2008.
 2. Політологія 6 підручник / За ред.. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. –К.: ВЦ»Академія», 2010.
 3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. –К.; Знання, 2008.
 4. Політологія : підручник /Л.М.Димитрова, С.О. Кисельова. –К.: Знання, 2009.

Інформаційні ресурси:

 1. Politics.ellib.org.ua
 2. www.umsa.rdu.ua
 3. Sevntu.com.ua
 4. www.olx.com.ua
 5. Kiev.olx.com.ua
 6. Referatik.com.ua
Print Friendly

Current template: