Наукова діяльність

Науковці кафедри проводять дослідження за ініціативною темою – «Трансформаційні процеси у сучасному світі: соціально-політичні, філософські та культурно-освітні виміри». Кафедрою були встановлені пріоритетні напрямки роботи, визначені можливі методологічні підходи до вивчення проблеми, поставлені цілі та окреслені головні очікувані результати досліджень. Теоретико-методологічні засади науково-дослідних пошуків були з’ясовані та обговорені на засіданні кафедри, конференціях і теоретичних семінарах. Кафедрою були також затверджені плани з науково-методичної роботи на наступний рік (написання монографій, навчальних посібників та методичних рекомендацій, а також наукових статей та тез до фахових видань) з урахуванням теми дослідження з ініціативної теми. В межах нової ініціативної теми були встановлені та затверджені такі актуальні напрямки досліджень:

 • міжкультурна комунікація як засіб суб’єкт-суб’єктного спілкування у суспільстві, що трансформується;
 • соціальний дискурс модернізації інституту освіти;
 • феноменологічний аспекти онтології суб’єкта;
 • проблеми ідентичності та формування національної самосвідомості особистості;
 • соціально-правові аспекти застосування принципу субсидіарності постсучасному суспільстві.

На підставі розроблених теоретико-методологічні засад дослідження приоритетних напрямків дослідження особливостей розвитку сучасного суспільства був проведений загальний аналіз характеру та спрямованості трансформаційних процесів у соціально-економічній, політичній та культурній сферах суспільного життя. Співробітниками кафедри проаналізовані та узагальнені процеси розвитку вітчизняної системи освіти, розроблені критерії оцінки стану системи вищої освіти в Україні. Результати науково-дослідних робіт були обговорені на засіданнях кафедри, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах.

Робота над докторськими дисертаціями

 1. Доц. Артеменко Я.І. планує дисертаційну роботу на тему: «Онтологія трансверсального суб’єкта: проблема присутності». За напрямком дослідження опубліковано за рік 3 статті у фахових виданнях та 1 доповідь в матеріалах конференцій.

Робота над кандидатськими дисертаціями

 1. ст. викл. Савченко А.О. виконує дисертаційну роботу на тему: «Зародження та розвиток фармації в Харкові у ХІХ на початку ХХ ст.» (науковий керівник – д.філос.н., проф. Іванова К.А.). Зібрані і проаналізовані бібліографічні матеріали з обраної теми. Основні результати роботи висвітлені в тезах і матеріалах доповідей та наукових конференціях і в наукових статтях.

Монографїї

 1. Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації. — Х.:, видавництво НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 215 с.
 2. Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського університету: Монографія / Р.І. Філіппенко, С.М. Куделко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 228 с.
 3. Зміни в культурі як глобальна проблема. Харків: Золоті сторінки, 2010. – 224 с.
 4. Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика. Харків :Золоті сторінки, 2011. – 187.
 5. Артеменко А.П. Топологія Я в мережевих структурах соціуму /А.П. Артеменко.—Харків: Цифровадрукарня №1, 2013. — 344 с.
 6. Шевченко Н.В. Соціальне партнерство у сфері освіти: горизонти модернізації: монографія / Н.В. Шевченко. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 504 с.
 7. Історія кафедри філософії та соціології НФаУ (1805-2016 рр.) : монографія / К. А. Іванова, Г. О. Хіріна, А. П. Лантух та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 304 с.

Статті

 • Иванова К. А. Восток – Запад диалог культур и толерантность [Текст] / К.А.Иванова // Гілея : (науковий вісник): зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 30. – С.232 – 241.
 • Иванова К. А. Межкультурная коммуникация как субъек-субъектное общение [Текст] / К.А. Иванова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – С. 445 – 448.
 • Иванова К.А. Tolerance and empathy as specific features of communicative processes [Текст]  // Сборник научных докладов. – Симферополь, 2008. – С. 297 – 300.
 • Иванова К.А. Жилой дом в системе ценностей и коммуникативных образов [Текст] / К.А. Иванова // Сборник научных докладов. – Симферополь, 2006. – С. 179 – 181.
 • Иванова К.А. Категория социального самочувствия как обобщенный индикатор реакции индивида на социальные преобразования [Текст] / К.А. Иванова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2002. – С. 435 – 437.
 • Иванова К.А. Культура как неравновесная система и проблемы культурных изменений [Текст]  / К.А.Иванова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. : Філософія. – 2009. – Вип. 462 – 463. – С.154 – 163.
 • Иванова К.А. Методологические проблемы анализа культурных изменений [Текст] / К. А. Иванова // Грані : альманах. – Дніпропетровськ, 2009. – № 5 (67). – С. 70 – 75.
 • Иванова К.А. Учет сфер интересов и общения иностранных студентов при обучении страноведческих текстов [Текст] / К.А. Иванова // Соціологічні дослідження : зб. наук. пр. – Луганськ, 2002. – С. 93 – 96.
 • Іванова К. А. Поняття толерантності і її соціальне значення [Текст]  / К. А. Іванова // Збірник доповідей І Міжнародного Кримського лінгвістичного конгресу. –– Сімферополь, 2009. –– С. 437–439.
 • Іванова К. А. Ціннісні аспекти вербальної міжкультурної комунікації [Текст]  / К.А. Іванова // Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації : монографія. – Х., 2003. – Розд. 3. – С. 113 – 166.
 • Іванова К.А. Аналіз культури як нерівноважної системи [Текст] / К.А.Іванова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Філософія. – Х., 2010. – Вип. 30. – С. 3 – 11.
 • Іванова К.А. Конфліктність і толерантність становлення толерантних відносин в суспільстві [Текст]  / К.А.Іванова // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2010. – Вип. 52. – С.9 – 12.
 • Іванова К.А. Концептуальний апарат синергетики як методологічна основа досліджень культурних змін [Текст]  / К.А.Іванова / Гілея : (науковий вісник): зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 39. – С.292 – 297.
 • Іванова К.А. Культура як об’єкт «неповної розмірності» [Текст]  / К.А.Іванова // Гуманітарний часопис : (збірник наукових праць) / Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Х., 2010. – Вип. 3. – С. 18 – 25.
 • Іванова К.А. Культурні зміни в контексті глобалізації [Текст] / К.А. Іванова // Практична філософія. – К., 2010. – № 4. – С. 26 – 31.
 • Іванова К.А. Культурні трансформації: філософський аналіз [Текст]  / К.А.Іванова // Гілея : (науковий вісник) : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 37. – С.254 – 261.
 • Іванова К.А. Проблема людини на зламі століть: культурологічний вимір [Текст]  / К.А.Іванова, А.П.Лантух, М.С.Мірошниченко // Гуманітарний часопис : (збірник наукових праць) / Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Х., 2010. – Вип. 4. – С. 31–37.
 • Іванова К.А. Рух інформації як чинник культурних змін [Текст]  / К.А. Іванова // Функциональная лингвистика : научный журнал. – 2010. – № 1.  – С.269 – 270.
 • Іванова К.А. Синергетичний підхід до аналізу культури [Текст] / К.А.Іванова // Грані : альманах. – Дніпропетровськ, 2010. – № 5 (73). –  С. 38–40.
 • Іванова К.А. Толерантність і емпатія, як специфічні риси комунікативних процесів міжкультурного дискурсу [Текст] / К.А. Іванова // Сборник научных докладов. – Симферополь, 2007. – С. 215 – 218.
 • Іванова К.А. Цілісність і «фрагменти віруси» в культурі: динамічний аспект проблеми [Текст]  / К.А.Іванова // Грані : альманах. – № 4 (72). –  Дніпропетровськ, 2010. – С. 36 – 39.
 • Иванова К.А. Динамика коммуникативно-информационных процессов и культурные изменения / К.А. Иванова // Наука и современность – 2013. Материалы ХХІІ международной научно-практической конференции, Новосибирск, 3 мая 2013 г. – Новосибирск, 2013. – С.182-190.
 • Ivanova K.A. The ways of cultural changes / K. A. Ivanova // nauka i studia. – 2013. – NR 24 (92). — p.12-22.
 • Ivanova K.A. Cultural and philosophic interpretations of cultural change / K.A. Ivanova // VII International scientific conference «Fundamental and applied problems of geopolitics, international relations, national security. The USA, NATO and Europen Union — problems of safety of CIS countries, Europe, Asia and Africa», 24-25 October, 2013 — St. Petersburg, Russia, 2013. — р. 31-37.
 • Иванова К.А.Классический» диффузионизм и проблема культурных изменений. / К.А. Иванова // «Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины», сборник научных статей, том №4, Кишинев – 2013 г.
 • Балабай Я. В. Умови угод земельної оренди в УСРР у період непу / Я. В. Балабай // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – «Історія». – 2009. – № 852. – С. 106 – 113.
 • Я. Балабай, о. Йоаким Ковальчук. Суспільний тиждень УГКЦ у м. Харків / Я. Балабай, о. Йоаким Ковальчук //  http://ecumenismugcc.blogspot.com/2009/12/blog-post_1178.html
 • Кулакова О. М. Інтеграція – як метод подолання кризи сучасної освіти / О. М. Кулакова // Практична філософія (науковий журнал) : зб. наук. пр. — К. : Парапан, 2013. — № 1 (№ 47) — С. 94-98.
 • Кулакова О. М. Криза сучасної освітньої системи: соціально-філософський аспект / О. М. Кулакова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди — Х. : ХНПУ, 2013. — Вип. 40.Ч.І — С. 214-230.
 • Шевченко Н.В. Методологічний потенціал поняття «кар’єра» для дослідження конкурентоспроможності спеціаліста / Н.В. Шевченко // Гілея. (науковий вісник) : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 12. – С. 269–275.
 • Іванова К.А., Шевченко Н.В., Якуба А.О. Ціннісні орієнтації студентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] / К.А.Іванова // Гілея : (науковий вісник): збірник наук. пр. – К., 2012. –  Вип. 61. – С. 95-103.
 • Шевченко Н. В. Самоменеджмент как технология профессионального саморазвития выпускника вуза / Н. В. Шевченко // Грані – 4 (84), 2012. – С.115-118.
 • Шевченко Н. В. Компетентностный подход в образовании / Н. В.Шевченко // ХІХ Уральские социологические чтения: региональные особенности разработки и реализации социальной политики. (Екатеринбург, 14-16 марта 2013) – С. 335-338.
 • Шевченко Н. В. Модернизация образования как центральная задача образовательной политики в Украине / Н. В. Шевченко // Вісник Одеського національного університету (серія: соціологічні і політичні науки). – Т. 18, 2013. С. 96-101.
 • Шевченко Н. В. Соціальне партнерство в освіті: конфліктний підхід як методологічна орієнтація  / Н. В. Шевченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». — № 3 (17), 2013. – С. 160-168.
 • Шевченко Н. В. Соціальне партнерство в освітньому процесі: мета, завдання і механізми / Н. В. Шевченко // Грані – 5 (97), 2013.- С.122-126.
 • Шевченко Н. В. Формування стратегічного партнерства вищих навчальних закладів з роботодавцями / Н. В. Шевченко // Грані – 4 (96), 2013.- С.107-111.
 • Шевченко Н. В., Подольська Є. А., Соціальне партнерство в освіті: методологічні орієнтації /  Є. А. Подольська, Н. В. Шевченко // Збірник наукових праць ХНУ ім. В. Н. Каразіна «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства» . – Випуск 19, 2013. – С. 407-412.
 •  Шевченко Н.В. «Вуз – студент – работодатель» в системе координат рынка труда / Н.В. Шевченко // материалы ІХ международной научно-практической конференции «Настоящи изследвания и развитие-2013» 17-25-ти ягуари 2013 (Софія, Болгарія) — С. 44-46.
 • Natalia Shevczenko 0bszary współdziałania szkół wyższych z partnerami strategicznymi // nauka i studia. – 2013. – NR 15 (83). — p.48-54.
 • Шитов С.І. Про деякі аспекти впливу художньої культури ХХ століття на розвиток культурної ідентичності особистості // Наукові записки. Серія «Філософія». – Вип. 13. – 2013 – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013 – С. 143-146.
 • Якуба А.А. Профессиональное самоопределение специалиста в современных реалиях / А.А. Якуба // Наука и современность – 2013. Материалы ХХІІ международной научно-практической конференции, Новосибирск, 3 мая 2013 г. – Новосибирск, 2013. – С.90-96.
 • Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині ХІХ– на початку ХХ ст. / А.О. Якуба // Гілея: (науковий вісник): збірник наук. пр. – К., 2013. –  Вип. 77 (10). – С.33-36.
 • Yakuba A. Ways of professional self-determination of specialist within the framework of higher school. / A. Yakuba // nauka i studia. – 2013. >– NR 15 (83). — p.65-69.
 • Artemenko A. Inclusion of Islamic Factor into Topology of Modern Western Identity / A. Artemenko // World Journal of Islamic History and Civilization, 3 (1) – 2013 – Р. 43-47.
 • Артеменко А. П. Топологічні аспекти соціальної ідентичності / А. П. Артеменко // Наукові записки. Серія «Філософія». – Вип. 13. – 2013 – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013 – С. 49-53.
 • Артеменко А. П., Артеменко  Я. І.  Топологічні аспекти правової ідентичності / А. П. Артеменко, Я. І. Артеменко // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – №1 – 2013.– Харків: ХАІ, 2013. – С. 74-81.
 • Артеменко Я.І. Авантюра ідентичності крізь почуття ressentiment / Я.І. Артеменко // Наукові записки. Серія «Філософія». – Вип. 13. – 2013 – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013 – С. 158-163.
 • Балабай Я. В. Зовнішня селянська оренда землі в УСРР і період непу / Я. В. Балабай // Український селянин: Зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 272 – 274.
 • Кулакова О. М. Синергетична складова дискурсу взаємовідносин культури і мовної комунікації / О. М. Кулакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2012. — Вип. 58 (№3). — С. 413-418.
 • Кулакова О. М. Слово в системі мовної комунікації як явище культури / О. М. Кулакова // Культура України : зб. наук. пр. / відп. ред. М. В. Дяченко. — Х. : ХДАК, 2012. — Вип. 38 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 48-57.
 • Кулакова О. М. Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю / О. М. Кулакова // Культура України : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Шейка. — Х. : ХДАК, 2012. — Вип. 39. — С. 61-68.
 • Кулакова О. М. Філософський аналіз підґрунтя інтеграції освіти й науки/ О. М. Кулакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2012. — Вип. 67 (№12). –  С. 575-580.
 • Кулакова О. М. Багатоаспектність інтеграційний процесів сучасної освіти і науки / О. М. Кулакова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. — Вип. 638-639 : Філософія — С. 228-232.
 • Лантух А.П. Студенчество и его здоровье: маргинальная практика [Текст] / А.П. Лантух, А.В. Афанасьева //Медицина сегодня и завтра. – 2000, № 3. – С. 142-146.
 • Лантух А.П. Маргінальна людина в системі координат українського суспільства [Текст] / А.П. Лантух // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наукових праць. – Харків, 2002. – С.275-278.
 • Лантух А.П.. Якість професійної підготовки в оцінці студентської молоді [Текст] / А.П. Лантух // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наукових праць. – Харків, 2007. – С.547-550.
 • Лантух А.П. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві [Текст] / А.П. Лантух, В.В. Гаргін, М.С. Мирошниченко // Новий колегіум. – 2009. — № 2. – С. 47-50.
 • Лантух А.П. Місце превентивної моделі медицини в сучасній структурі охорони здоров’я [Текст] / А.П. Лантух, В.В. Гаргін, Н.Ф. Меркулова, М.С. Мирошниченко // Новий колегіум. – 2010. — № 1-2. – С. 29-35.
 • Лантух А.П. Нанотехнології в сучасному суспільстві: етичний аспект [Текст] / К.А. Іванова, А.П. Лантух // Інтелект. Особистість. Цивілізація/ Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. — Вип. 9.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.463-469.
 • Лантух А.П. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України як основа діяльності фармацевтів у сучасному суспільстві [Текст] / К.А. Іванова, А.П. Лантух // Новий колегіум. – 2011. — № 4. – С.3-8.
 • А.П. Лантух. Студентство: минуле та сьогодення в маргінальній практиці [Текст] / А.П. Лантух, Н.Г. Білоцерківська // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 1.- С.144-153.
 • Лантух А.П. К вопросу о репродуктивной функции человека: моральный и сакральный аспекты [Текст] / А.П. Лантух, И.И. Лапкина, В.В. Гаргин // Теоретична та експериментальна медицина. – 2013. — № 4 (61). – С. 20-24.
 • Лантух А.П. Медична етика та медична освіта в практиці сьогодення [Текст] / А.П. Лантух, Г.О. Хіріна, Н.Ф. Меркулова // Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів/ Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції , Київ, 21 березня 2013 р.. – Київ: КМУ УАНМ, 2013. – С. 69-71.
 • Лантух А.П., Хирина А.А. К вопросу о высшей школе в современной украинской действительности [Текст] / А.П. Лантух, А.А. Хирина // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 29-30 листопада 2013 р.. – Ч. ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – 195-202.
 • Лантух А.П. К вопросу о репродуктивной функции человека: моральный и сакральный аспекты /А.П. Лантух, И.И. Лапкина, В.В. Гаргин //Клінічна та експериментальна медицина. – 2013. – № 4 (61). (ВАК). – С. 20-24.
 • Лантух А.П. К вопросу об эвтаназии в современной медицине/ А.П. Лантух, Н.Ф. Меркулова// Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах/ Матеріали науково-практичної конференції. Присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 55-річчю кафедри філософії. 27 березня 2014 р. – Х.: ХНМУ, 2014. – С. 109-111.
 • Лантух А.П. Религиозно-духовные практики как средства социализации в медицине/ А.П. Лантух, Г.О. Хіріна // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах. Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2014. – Х.: ХДПУ, 2014. – С. 127-129.
 • Лантух А.П., Хіріна Г.О. Секуляризація та її паліативність/ А.П. Лантух, Г.О. Хіріна // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014 р.: Легитимність у постсекулярному світі. Позарелігійні обгрунтування влади, права і соціальної справедливості. – Донецьк: «Східний видавничий дім», 2014. – С.90-91.
 • Лантух А.П., Хіріна Г.О. Соціальний вектор розуміння СНІДу/А.П. Лантух, Г.О. Хіріна // Актуальні проблеми парентеральних інфекцій/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчя каф. Інф. Хвороб ХНМУ (24-25 жовтня 2013 р.) – Х.: «Цифрова друкарня №1», 2013. – С. 85-86.
 • Шевченко Н. В. Соціальне партнерство в освіті: символічний інтеракціонізм / Н. В. Шевченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України» : Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін.. – Х. : Право, 2014.
 • Шевченко Н. В. Соціальне партнерство в освіті: структурний функціоналізм як методологічна орієнтація / Н. В. Шевченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України» : Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія /редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 3. – С. 285 – 294.
 • Шитов С. И. Искусство и здоровье: использование арт-терапии в медицинской практике / С. И. Шитов // сборник Национального аэрокосмического университета им. Н. Жуковского. – 2014.
 • Іванова К.А., Якуба А.О. Науково-дослідна діяльність Г. Г. Корритарі (1772-1810 рр.) та Ф.І. Гізе (1781-1821 рр.). / К.А. Іванова, А.О. Якуба // Матеріали IV Міждународної науково-теоретичної інтернет – конференції «Місто. Культура. Цивілізація», / Харк. нац. у-т міськ. гос-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014.
 • Кулакова О. М. Наукове й освітнє знання в інформаційному суспільстві // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., 20 березня 2014 р. — Дніпропетровськ : «Інновація», 2014. — С. 59-61.
 • Шевченко Н. В. Модель конкурентоспроможного фахівця: компетентнісний підхід / Н. В. Шевченко // Материалы международной научно-практической конференции «Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика» (17-18 февраля 2014 г.) / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. Гуманитар. Ун-т «НУА». – Х. : Изд-во НУА, 2014. – Ч.2. – С. 216 – 222.
 • Шевченко Н. В. Модель конкурентоспроможного фахівця: компетентнісний підхід / Н. В. Шевченко // Материалы международной научно-практической конференции «Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика» (17-18 февраля 2014 г.) / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. Гуманитар. Ун-т «НУА». – Х. : Изд-во НУА, 2014. – Ч.2. – С. 216 – 222.
 • Шитов С. І. Про деякі причини трансформації художнього мислення і практики у західному мистецтві ХХ століття / С. І. Шитов // Матеріали VIIIМіжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Можливості і проблеми інноваційного розвитку економіки, суспільства, особистості» (17 квітня 2014 р.). – Краматорськ. – 2014. – С. 136 – 138.
 • Шитов С.И. О некоторых причинах трансформации художественного мышления и практики в западном искусстве ХХ столетия // Возможности и проблемы инновационного развития экономики, общества, личности. Материалы 8 Межвузовской научно-практической конференции. – Краматорск, 2014. – С.136-138.
 • Якуба А.О. Фармацевтична освіта на Слобожанщині у ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. / А.О. Якуба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук», м. Дніпродзержинськ, 11 – 12 квітня 2014 р. – С. 94-95.
 • Єгор Кузьмич Рєдін : біобібліогр. покажч. / уклад.: Р. І. Філіппенко ; наук. ред. С. М. Куделко. – X. : ХНУ, 2006 – 70 с.
 • Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – историк византийского искусства / Р.И. Филппенко // Дриновський збірник. – Т. 5. – Харків; Софія: Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова, 2012. – С. 240–245.
 • Филиппенко Р. И. Харьковская школа истории искусства: А. И. Кирпичников / Р.И. Филиппенко // Общество. Среда. Наука. – Спб., 2012. – № 4 (25) 12. – С. 64–68.
 • Філіппенко Р.І. Микола Рєдін – український радянський історик / Р.І. Філіппенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – Київ, 2014. – С. 652–659.
 • Филиппенко Р.И. Е. К Редин и Музей изящных искусств и древностей Харьковского университета / Р.И. Филиппенко // Вопросы музеологии. – 2014, № 2 (10) – С. 89–96.
 • Филиппенко Р.И. К вопросу о формировании школы истории искусства Харьковского и Петербургского университетов: Е. К. Редин и Д. В. Айналов – друзья и коллеги  / Р.И. Филиппенко // Общество. Среда. Наука. – Спб., 2015. – № 3 (36) 15. – С. 63–67.
 • Філіппенко Р.І. Штрихи до відтвореного портрета / Р.І. Філіппенко // Реабілітовані історією. Харківська область : Книга друга /«Редакційно-видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані історією»». – К. ; Х. : Оригінал, 2014. – С. 148–155.
 • Филиппенко Р.И. Ф.И. Шмит – заведующий Музеем изящных искусств и древностей Харьковского университета / Р.И. Филиппенко // Вопросы музеологии. – 2016, № 1 (13) – С. 69–77.
 • Філіппенко Р.І. Історіографічні образи засновника Харківського університету. Рец. на кн.: Вовк О. І. Постать Василя Каразіна в історіографії / О. І. Вовк ; наку. ред. С. М. Куделко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с. / Р.І. Філіппенко // Харківський історіографічний збірник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 15. – С. 323–325.
 • Филиппенко Р.И. Федор Иванович Шмит. Заметки к биографии ученого / Р.И. Филиппенко, М.И. Боброва // Современное общество и власть. – № 4 (10) 2016. – С. 34–36.
 • Филиппенко Р.И. Ф. И. Шмит: первые годы работы в Харькове / Р.И. Филиппенко // Современное общество и власть. – № 3 (17) 2018. – С. 47–53.
 • Шевченко Н.В. Соціальне партнерство в освіті: структурний функціоналізм як методологічна орієнтація / Н.В. Шевченко //  Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2014. – №1 (20). – 285-294.
 • Якуба А. О. Фармацевтична освіта ХІХ ст. поч. ХХ ст. на Харківщині: історичний аналіз. / А.О. Якуба // Грані: (збірник наукових праць). – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8 (112.) – С. 164-168.

Матеріали або тези конференції

 • Иванова К.А. Статусно-ролевое взаимодействие «врач-провизор-пациент»: социологический срез / К.А. Иванова // Матеріали Національного конгресу «Клінічна фармація: 20 років в Україні» (Харків, березень 2013 року) – С. 44-45.
 • Шевченко Н. В. Партнерство вузов и научных учебных учережлений — определяющий тип взаимоотношений образования и науки / Н. В.Шевченко // Материалы международной научно-теоретической конференции «Интеграция науки и образования — парадигма ХХІ века» (Харьков, 18 февраля 2013) —С. 328-335.
 • Шевченко Н. В. Структурно-функціональний підхід у вирішенні проблем модернізації освіти / Н. В. Шевченко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в Україні» (Дніпропетровськ, 21-22 червня 2013 року). – С. 93 – 95.
 • Шевченко Н. В., Волобуева Е. А. Мониторинг в процессе управления качеством образования в высшей школе / Н. В. Шевченко, Е. А. Волобуева  // Материалы ІХ  Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария). – Т. 2. – С. 370-372.
 • Шевченко Н.В. Социальное партнерство как фактор качественных изменений в образовании / Н. В.Шевченко // Матеріали ІІ Конгресу соціологічної асоціації України «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.). – С.431-433.
 • Якуба А.О. Наукові досягнення в області фармації на Слобожанщині у ХІХ на початку ХХ ст. / А.О. Якуба // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал». – Київ, 29-30 вересня 2013 р. – С. 14-16.
 • Yakuba A. Pharmaceutical Education in Kharkiv Region in the Second Half of the ХІХ – at the Beginning of the ХХ Centuries. / A. Yakuba // Матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 29-30 листопада 2013р.
 • Артеменко А.П.Топологічні аспекти соціальної ідентичності/ А.П.Артеменко // МатеріалиVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми культурної ідентичності : минуле і сучасне діалогу культур» (Острог 26-27 квітня 2013) — С.10-11.
 • Артеменко Я.І. Авантюра ідентичності крізь почуття ressentiment / Я.І. Артеменко // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми культурної ідентичності : минуле і сучасне діалогу культур» (Острог 26-27 квітня 2013) — С.14-15.
 • Кулакова О. М. Діяльнісна комунікативна природа мовної особистості //Людина у філософському вимірі сьогодення / Матеріали Міжвузівської науково-практичної заочної електронної конференції 25 березня 2012 р. — Харків, 2012. — С. 72-73.
 • Кулакова О. М. Освіта і філософія освіти крізь призму сучасності / О. М. Кулакова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наук. конф. (22–23 листопада 2012 р.) / Харк. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. — Х : ХДАК, 2012. — С. 90–91.
 • А.П. Лантух. Чому для виховання й освіти необхідна нова парадигма [Текст] / А.П. Лантух, І.В. Лантух // Міжнародна наукова конференція: Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої школи, м. Харків, ХДАДМ, 17-18 квітня 2008 р./ Збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2008. – С. 37-39.
 • Лантух А.П. Тандем медицини і релігії як один із засобів соціалізації майбутнього лікаря [Текст] / А.П. Лантух, Н.Ф. Меркулова // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах. Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 23 травня 2013. – Х.: ХДПУ, 2013. – С. 169-172.
 • Лантух А.П., Хирина А.А. Соціальний вектор розуміння СНІДу [Текст] / А.П. Лантух, Г.О. Хіріна //Актуальні проблеми парентеральних інфекцій/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчя каф. інф. хвороб ХНМУ (24-25 жовтня 2013 р.) – Х.: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 85-86.
 • Лантух А.П., Хирина А.А. Церковь и здоровье человека [Текст] / А.П. Лантух, А.А. Хирина// Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному вимірі / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, молодих вчених та викладачів. 11 квітня 2013 р. – Харків: ХНМУ, 2013. – С.88-89.
 • Лантух А.П., Хіріна Г.О. К вопросу о религиозном модернизме [Текст] / А.П. Лантух, Г.О. Хіріна // Роль науки,релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 квітня 2013 р. – Донецьк: «Мидгарт», 2013. – С. 60-62.
 • Мелентьева Т.Н. Проблемы формирования молодой семи / Мелентьева Т.Н. // збірн. «Нова ідеологія сім’ї  та сімейних відносин. – Х. – 2009 р. С.52 – 54.
 • Мелентьева Т.Н. Єргономіка / Фармацевтична енциклопедія on line  http://www.pharmencyclopedia – Х.: НфаУ, 2010 р.
 • Мелентьева Т.Н. Духовные ценности молодежи и современное образование / Мелентьева Т.Н. // Всеукр. наук.- практ. конф.: Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи. – Х. – 2011 р.,С.300 – 303.
 • Мелентьева Т.Н. Особенности формирования духовных ценностей молодежи в современных условиях / Мелентьева Т.Н. // Матеріали Міжвузівської интернет- конференції «Людина у філософському вимірі сьогодення» – Х. – 2012 р. — С.96-97.
 • Мелентьева Т.Н. Молодежь в условиях современного общества // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретической интернет – конференции «Город. Культура. Цивилизация» (Харьков, апрель-май 2013 г.)  –  С. 86-87.
 • Мелентьева Т.Н. О некоторых аспектах организации обучения в вузах // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи» (Харків, квітень 2013 р.) — С.242-244.
 • Філіппенко Р.І. До питання дослідження Є.К. Рєдіним історії Харківського університету / Р.І. Філіппенко // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4-6 ноября 2004 г.). – Х.: НМЦ «МД», 2004. – С. 114–115.
 • Філіппенко Р.І.  До питання про участь Є.К. Рєдіна в Російських Археологічних з’їздах / Р.І. Філіппенко, С.М. Куделко // Чотирнадцяті Сумцовські читання. Материали наукової конференції «Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності». – Х., 2008. – С. 31–33.
 • Філіппенко Р.І. До питання вивчення Ф. І. Шмітом собору Св. Софії у Києві / Р.І. Філіппенко, М.І. Боброва //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1900-річчя преставлення св. ап. і єв. Іоанна Богослова), 5 жовтня 2017 р., м. Харків. – Харків: ХДС, 2017. – С. 133–135.
 • Филиппенко Р.И. Харьковская школа истории искусства: «медальные сочинения» студентов университета / Р.И. Филиппенко // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : [матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю] (м. Харків, 19–20 квітня 2018 року). Харків : Видавництво НФаУ, 2018. – С. 152–159.
Print Friendly

Current template: