Логіка

Тематичний план лекцій

Тема 1. Логіка як наука. Предмет і завдання формальної логіки.

Тема 2. Поняття як логічна форма.

Тема 3. Судження як логічна форма.

Тема 4. Умовивід як логічна форма. Дедуктивні умовиводи.

Тема 5. Умовивід як логічна форма. Індуктивні умовиводи.

Тема 6. Основні закони логіки.

Тема 7. Логіка питання та відповіді.

Тематика семінарських занять

Тема 1. Предмет і завдання формальної логіки. Поняття як форма мислення.

Тема 2. Судження як логічна форма. Логічний квадрат.

Тема 3. Умовивід як логічна форма. Дедуктивні та індуктивні умовиводи.

Тема 4. Основні закони логіки.

Тести з курсу «Логіка»

 1. Об’єктом логіки є
  1. Думка
  2. Мислення
  3. Наукові теорії
  4. Закони всесвіту
 2. Засновником формальної логіки був
  1. . Платон
  2. Р. Декарт
  3. Аристотель
  4. Ф. Бекон
 3. Функцією логіки не є
  1. Пізнавальна
  2. Критична
  3. Комуникативна
  4. Прогностична
 4. Логічними формами є
  1. поняття, судження, умовивід
  2. гіпотеза, теорія, парадигма
  3. закон тотожності, закон протиріччя, закон виключеного третього
  4. дедукція, індукція, аналогія
 5. Поняття відображає
  1. суттєві ознаки предмета
  2. зовнішні ознаки предмета
  3. випадкові ознаки предмета
  4. мінливі ознаки предмета
 6. Узагальнення–це
  1. Поділ об’єкта на складові
  2. Розповсюдження ознак предметів, що вивчаються, на всі аналогічні предмети
  3. Абстрагування від другорядного
  4. Перехід від загального до окремого
 7. Об’єм поняття–це
  1. Сукупність суттєвих ознак предмета
  2. Сукупність мінливих ознак предмета
  3. Сукупність функцій предмета
  4. Сукупність предметів, поєднаних даним поняттям
 8. Загальностверджувальні судження визначаються літерою
  1. А
  2. Е
  3. І
  4. О
 9. Логічне відношення між загально-стверджувальними та загально-заперечуючими судженнями мають характер
  1. протиріччя
  2. підпорядкування
  3. часткової сумісності
  4. протилежності
 10. Який вид суджень не належить до числа простих?
  1. еквівалентні
  2. атрибутивні
  3. судження з відношенням
  4. судження існування
 11. p→q– це формула складного
  1. еквівалентного судження
  2. імплікативного судження
  3. кон’юнктивного судження
  4. диз’юнктивного судження
 12. Дедуктивний умовивід характеризується рухом думки
  1. від окремого до окремого
  2. від загального до загального
  3. від окремого загального
  4. від загального до окремого
 13. Сутність наукової індукції полягає в
  1. відборі необхідних та виключенні випадкових даних
  2. дослідженні необмеженої кількості об’єктів
  3. проблематичності висновків
  4. логічній послідовності етапів дослідження
 14. Фігура простого категоричного силогізму визначається
  1. кількістю посилок
  2. кількістю термінів
  3. положенням середнього терміна
  4. положенням меншого терміна
 15. АВС викликає xyz
  • A викликає x
  • B викликає y
  • C викликає  z

  – дана формула демонструє індукцію за методом:

  1. Залишків
  2. Схожості
  3. Відмінності
  4. Схожості та відмінності

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 1. Логіка як наука.
 2. Історичні етапи розвитку науки логіки.
 3. Поняття мислення. Характеристика логічного мислення.
 4. Мова логіки.
 5. Значення логіки та її зв’язок з іншими науками.
 6. Поняття як основна форма мислення.
 7. Об’єм і зміст понять. Закон зворотного відношення між змістом й обсягом понять.
 8. Відношення між поняттями. Кола Ейлера.
 9. Узагальнення як логічна операція з поняттями.
 10. Обмеження як логічна операція з поняттями.
 11. Види та правила поділу понять.
 12. Логічні вимоги до визначення поняття.
 13. Судження як форма мислення.
 14. Прості судження, їх типи й структура.
 15. Види атрибутивних суджень за кількістю і якістю.
 16. Відношення між атрибутивними судженнями. Логічний квадрат.
 17. Складні судження та їх види.
 18. Принципи встановлення істинності складного судження..
 19. Поняття модальності суджень. Види модальності.
 20. Закон тотожності.
 21. Закон (не)суперечності.
 22. Закон виключеного третього.
 23. Закон достатньої підстави.
 24. Значення законів логіки.
 25. Умовивід як форма мислення.
 26. Дедуктивні умовиводи, їх види та значення. Простий категоричний силогізм.
 27. Індуктивні умовиводи.
 28. Логічні аспекти комунікації. Логіка питання та відповіді.
 29. Питання та їх види.
 30. Відповіді та їх види.

Список рекомендованої літератури

 1. Гетманова А.Д. Учебник по логике. – М.: Омега – 2005. – 424 с.
 2. Хоменко І.В. Основи логіки. / Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.
 3. Жеребкін В.Є. Логіка / Підручник. – К: Знання, 2004. – 255 с.
 4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М.: Юристъ, 2002. – 256 с.
 5. Хоменко І.В. Логіка. Практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 240 c.
 6. Цалін С.Д. Логічний словник-довідник: 4-те вид., випр. і доп. – Х.: Факт, 2006. – 400 с.

Інформаційні ресурси:

 1. http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1073
 2. http://blogyka.ru
 3. http://www.profguide.ru/myshlenie/logic
 4. http://all-sci.net/logika/obschie-zadachi.html
Print Friendly

Current template: