Соціологія організації та управління

Тематичний план лекцій 

Змістовий модуль І. Соціологія організації та управління як спеціальна соціологічна теорія.

Тема 1. Соціологія організацій та управління як наука. Історія становлення та розвитку соціології

організації та управління.

Тема 2. Суб‘єкт і об’єкт управлінської діяльності. Керівництво та лідерство.

Тема 3. Теорії управління і мотивація діяльності. Трудова поведінка особистості та механізми її

регулювання.

Змістовий модуль ІІ. Організація як об’єкт соціологічного дослідження.

Тема 4. Поняття організації. Види і типи організацій. Корпоративна культура.

Тема 5. Кар’єра – модель реалізації кар’єрного ресурсу.

Тема 6. Самоменеджмент як технологія розвитку конкурентоспроможності.

 

Тематика семінарських занять 

Змістовий модуль І. Соціологія організації та управління як спеціальна соціологічна теорія.

Тема 1. Соціологія організацій та управління як наука. Історія становлення та розвитку соціології

організації тауправління.

Тема 2. Суб‘єкт і об’єкт управлінської діяльності. Керівництво і лідерство.

Тема 3. Теорії управління і мотивація діяльності. Трудова поведінка особистості та механізми її

регулювання.

Змістовий модуль ІІ. Організація як об’єкт соціологічного дослідження.

Тема 4. Поняття організації. Види і типи організацій. Корпоративна культура.

Тема 5. Кар’єра – модель реалізації кар’єрного ресурсу.

Тема 6. Поняття самоменеджменту. Теорії самоменеджменту.

 

Перелік питань для підсумкового модульного контролю 

 1. Місце та роль соціології в теорії керування якістю.
 2. Соціологія організації та управління як наука.
 3. Соціальна структура суспільства як об’єкт керування та якісного аналізу.
 4. Синтез соціологічної та економічної теорії в історії соціології, сучасної західної та вітчизняної суспільної науки.
 5. Соціальна структура суспільства та економіка.
 6. Керівництво і лідерство
 7. Суб’єкт керування якістю відносин.
 8. Трудова поведінка особистості та механізми її регуляції.
 9. Теорія управління і мотивація діяльності.
 10. Якість фахівця. Економічна культура та інновації.
 11. Методологічні і методичні проблеми оцінки соціальної ефективності.
 12. Маркетинг і маркетингові дослідження.
 13. Маркетингові дослідження якості ринку, товару та його ознак.
 14. Маркетингові дослідження споживачів, покупців, якість реклами.
 15. Соціальна природа управління.
 16. Структура управління.
 17. Лідерство і стиль керування.
 18. Формальні і неформальні організації.
 19. Теорія бюрократії.
 20. Соціальний статус і соціальна мобільність.
 21. Трудова організація як соціальна спільність і соціальний інститут.
 22. Організація і особистість.
 23. Управління трудовою спільністю.
 24. Кар’єра. Професіональна стратифікація.
 25. Основні моделі трудової кар’єри.
 26. Кар’єрні риски.
 27. Трудовий конфлікт.
 28. Мотивація трудової поведінки.
 29. Стимулювання труду.
 30. Теорія управління персоналом.
 31. Трудова поведінка як соціологічна проблема.
 32. Соціальний портрет підприємця.
 33. Моделі підприємницької поведінки.
 34. Теорія управління.
 35. Поняття самоменеджменту.
 36. Теорії самоменедменту.

 

Список рекомендованої літератури

 1. Вишнякова, М. Управление карьерой : стратегический план развития карьеры / М. Вишнякова. // Секретарское дело. – 2006. – № 7. – С. 46–50.
 2. Оглобин, В. Персональный менеджмент – основа успешной карьеры. / В. Оглобин // Управление персоналом. – 2004. – № 14 (100). – С. 30–32.
 3. Социология : учеб.пособие для студентов высших учебных заведений / Е. А. Подолская, Т. Н. Мелентьева, О. А. Филиппова. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 248 с.
 4. Фролов, С. С. Социология организации : учеб. / С. С. Фролов. – М.:Гайдарики, 2001.– 384 с.
 5. Ядов В. Стратегиясоциологическогоисследования / В.Ядов. – М. : Академкнига, Добросвет, 2003. – 596 с.
Print Friendly

Current template: