Культурологія

Тематичний план лекцій


Тема 1.
Культурологія як наука (1 год.).
Тема 2. Культурний простір (1 год.).
Тема 3. Мистецтво в системі духовної культури (1 год.).
Тема 4. Світ і людина первісної культури (1 год.).
Тема 5. Історичні типи розвитку світової культури (2 год.).

Тематичний план семінарських занять


Тема 1.
Типологія культури (2 год.).
Галузі культури. Типи культури. Форми культури. Види культури. Критерії типології культури. Матеріальна та духовна культура. Культури релігійні та світські. Регіональна типологія культури. Регіонально-етнічні культури. Належність до історичного типу суспільства. Культури різних господарських укладів. Культури різних видів діяльності. Сільська та міська культури. Побутова та спеціалізована культури. Культура різних типів аудиторії та рівнів майстерності.
Тема 2. Культура як символічний світ людини (2 год.).
Особистість як суб’єкт культури. Діяльність особистості. Творчій потенціал особистості. Форми взаємодії особистості та культури. Процеси соціалізації, інкультурації, соціальної адаптації. Форми символічного буття людини.
Тема 3. Історичні типи розвитку світової культури (2 год.).
Особливості культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Клерікальна та світська культура Середньовіччя. Загальна характеристика культури доби Відродження та її значення в контексті історії європейської культури та мистецтва. Реформація: нова система цінностей. Наукова революція ХVІІ ст. та формування світоглядних основ культури Нового часу. Секуляризація культури. Головні цінності доби Просвітництва. Загальна характеристика та особливості європейської культури ХІХ ст. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ – поч. ХХІ ст.

Питання до підсумкового модульного контролю

 1. Культурологія як наука: предмет та об’єкт.
 2. Місце культурології в системі філософського знання.
 3. Історія розвитку культурології як науки.
 4. Категорії, принципи, методи, закони та функції культурології.
 5. Поняття культури в контексті історичної еволюції.
 6. Сутність культури, її особливості. Структура культури.
 7. Суб’єкт та об’єкт культури.
 8. Функції культури.
 9. Інформаційно-семіотична концепція культури.
 10. Поняття культурного простору, його структура.
 11. Теорії та моделі культури в науці. Тримірна модель культури.
 12. Культурні форми, їх властивості.
 13. Ментальне поле культури.
 14. Галузі культури. Типи культури. Форми культури. Види культури.
 15. Критерії типології культури.
 16. Матеріальна та духовна культура.
 17. Культури релігійні та світські.
 18. Регіональна типологія культури.
 19. Культури різних видів діяльності.
 20. Культура різних типів аудиторії та рівнів майстерності.
 21. Особливості духовної культури та її види.
 22. Духовна культура та її значення в житті людини і людства.
 23. Міфологія, релігія, філософія, мистецтво та наука як основні феномени духовної культури.
 24. Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції.
 25. Роль мистецтва в житті суспільства.
 26. Диференціація і інтеграція видів мистецтва.
 27. Соціальні функції мистецтва.
 28. Особистість як суб’єкт культури.
 29. Форми взаємодії особистості та культури.
 30. Процеси соціалізації, інкультурації, соціальної адаптації.
 31. Форми символічного буття людини.
 32. Особливості та загальні ознаки первісної культури.
 33. Мислення стародавньої людини та форми його світосприйняття.
 34. Синкретизм первісної культури.
 35. Архаїчні уявлення про світ і людину. Специфіка міфологічної свідомості.
 36. Поняття «античний світ».
 37. Характерні особливості культури Стародавньої Греції
 38. Характерні особливості культури Стародавнього Риму.
 39. Загальні ознаки культури доби Середньовіччя.
 40. Клерикальна культура середньовічного суспільства.
 41. Світська культура Середньовіччя.
 42. Періодизація та загальна характеристика культури доби Відродження.
 43. Значення доби Відродження в контексті історії європейської культури та мистецтва.
 44. Реформація: нова система цінностей.
 45. Наукова революція ХVІІ ст. та формування світоглядних основ культури Нового часу.
 46. Сутність секуляризації культури Нового часу.
 47. Особливості розвитку світової культури доби Просвітництва.
 48. Загальна характеристика та особливості європейської культури ХІХ ст.
 49. Основні художні напрями: неокласицизм, романтизм, реалізм.
 50. Періодизація, особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст.
 51. Панорама художнього процесу ХХ ст. (модерн, модернізм, неореалізм, поп-арт).
 52. Пошуки рішення глобальних проблем людства.

Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Іванова, К. А. Культурологія. Кредитно – модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культурології / К. А. Іванова, В. Д. Лихвар. – Х. : Изд–во НФаУ : «Золотые страницы», 2009. – 280 с.
 2. Подольская, Е. А. Культурология : учеб. пособие для студ. вузов / Е. А. Подольская, В. Д. Лихвар, К. А. Иванова. – Х. : Изд–во НФаУ : «Золотые страницы», 2003. – 160 с.

Додаткова:

 1. Арнольдов, А. И. Культура, человек, картина мира / А. И. Арнольдов, В. А. Кругликов. – М., 1987.  353 с.
 2. Багатський, В. В. Культурология: история и теория мировой культуры ХХ века : учеб. пособие / В. В. Багатський, Л. И. Кормич. – К. : Кондор, 2004.  304 с.
 3. Библер, В. С. Цивилизация и культура. Философские размышления в канун ХХI / В. С. Библер.  М. : Изд. центр. РГГУ,1993.  48с.
 4. Бобахо, В. А. Культурология : программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов / В. А. Бобахо, С. И. Левикова.  М. : Гранд: Фаир-Пресс, 2002.  400 с.
 5. Булгаков, С. Н. Нация и человечество : соч. в 2–х т. / С. Н. Булгаков.  М. : Наука, 1993.  Т.2.  752 с.
 6. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетарное явление [Электронный ресурс] / В. И. Вернадский.  М., 1991.  Режим доступа до : http://elibrary.ru/books/vernadsky/obl.htm.
 7. Гатальская, С. М. Философия культуры / С. М. Гатальская. – К, 2005.
 8. Гончарук, Т. В. Культурологія : навч. посібник / Т. В. Гончарук. – Тернополь : Карт-бланш, 2004.  214 с.
 9. Гриненко, Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г. В. Гриненко. – М. : Изд. Высшее образование, 2005  940 с.
 10. Гуревич, П. С. Культурология / П. С. Гуревич. – М. : Проект, 2003.  336 с.
 11. Гуревич, П. С. Философия культуры : учеб. пособие / П. С. Гуревич.  2-е изд., доп.  М. : АСПЕКТ-ПРЕСС, 2001.  288 с.
 12. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. / Сост. и коммент. Ю. А. Белова / Отв. ред. О. Платонов. – М. : Институт русской цивилизации, 2011.  816 с.
 13. Дробышева, Е. Э. Краткий словарь терминов и понятий курса культурологии : Учебное пособие / Е. Э. Дробышева /  Владивосток : ДВГМА им. Адм. Г.И. Невельского, 2000. – 37 с.
 14. Каган, М. С. Философская теория ценностей / М. С. Каган. – СПб., 1997.  205 с.
 15. Кармин, А. С. Культурология. Краткий курс / А. С. Кармин. – СПб. : Питер, 2010.  240 с.
 16. Культурология. История мировой культуры : учеб. для вузов / под ред. проф. А. Н. Марковой. – М. : ЮНИТИ–Дана, 2010. – 600 с.
 17. Культурология: Кредитно–модульный вариант : учеб. для вузов / колл. авт.: Г. В. Драч, О. М. Штомпель, Л. А. Штомпель, В. К. Королев, НМС по культурологии. – СПб. : Питер, 2010. – 384 с.
 18. Лосев, А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991.  525 с.
 19. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – М. : Гнозис, 1992.  272 с.
 20. Мировая художественная культура : в 2 т. / Б. А. Эренгросс, В. Р. Арсеньев, Н. Н. Воробьев и др. – М. : Высш. шк., 2005.  511 с.
 21. Степин, В. С. Культура. Новый философский словарь / В. С. Степин.  М. : Книжный дом, 2003.  1280 с.
Інформаційні ресурси:
 1. www.bibliotekar.ru/culturologia/
 2. http://uchebnikfree.com/uchebniki-kulturologii.html
 3. http://www.klex.ru
 4. http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/radugin_xrkultur/cul2.aspx
Print Friendly, PDF & Email