Наукова діяльність

Наукова діяльністьНауковці кафедри проводять дослідження за ініціативною темою – «Трансформаційні процеси у сучасному світі: соціально-політичні, філософські та культурно-освітні виміри». Кафедрою були встановлені пріоритетні напрямки роботи, визначені можливі методологічні підходи до вивчення проблеми, поставлені цілі та окреслені головні очікувані результати досліджень. Теоретико-методологічні засади науково-дослідних пошуків були з’ясовані та обговорені на засіданні кафедри, конференціях і теоретичних семінарах. Кафедрою були також затверджені плани з науково-методичної роботи на наступний рік (написання монографій, навчальних посібників та методичних рекомендацій, а також наукових статей та тез до фахових видань) з урахуванням теми дослідження з ініціативної теми. В межах нової ініціативної теми були встановлені та затверджені такі актуальні напрямки досліджень:

   • міжкультурна комунікація як засіб суб’єкт-суб’єктного спілкування у суспільстві, що трансформується;
   • соціальний дискурс модернізації інституту освіти;
   • феноменологічний аспекти онтології суб’єкта;
   • проблеми ідентичності та формування національної самосвідомості особистості;
   • соціально-правові аспекти застосування принципу субсидіарності постсучасному суспільстві.

На підставі розроблених теоретико-методологічні засад дослідження приоритетних напрямків дослідження особливостей розвитку сучасного суспільства був проведений загальний аналіз характеру та спрямованості трансформаційних процесів у соціально-економічній, політичній та культурній сферах суспільного життя. Співробітниками кафедри проаналізовані та узагальнені процеси розвитку вітчизняної системи освіти, розроблені критерії оцінки стану системи вищої освіти в Україні. Результати науково-дослідних робіт були обговорені на засіданнях кафедри, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах.

Робота над докторськими дисертаціями

Доц. Артеменко Я.І. планує дисертаційну роботу на тему: «Онтологія трансверсального суб’єкта: проблема присутності». За напрямком дослідження опубліковано за рік 3 статті у фахових виданнях та 1 доповідь в матеріалах конференцій.

Робота над кандидатськими дисертаціями

Ст. викл. Савченко А.О. виконує дисертаційну роботу на тему: «Зародження та розвиток фармації в Харкові у ХІХ на початку ХХ ст.» (науковий керівник – д.філос.н., проф. Іванова К.А.). Зібрані і проаналізовані бібліографічні матеріали з обраної теми. Основні результати роботи висвітлені в тезах і матеріалах доповідей та наукових конференціях і в наукових статтях.

Монографии

 1. Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації. — Х.:, видавництво НФаУ «Золоті сторінки», 2003. – 215 с.
 2. Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського університету: Монографія / Р.І. Філіппенко, С.М. Куделко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 228 с.
 3. Лантух А. П. Сучасна українська сім`я : медико-соціальні аспекти: Монографія / А. П. Лантух та ін. – Харків: Майдан, 2009. – 268 с.
 4. Іванова К. А. Зміни в культурі як глобальна проблема: Монографія / К. А. Іванова. – Харків: Золоті сторінки, 2010. – 224 с.
 5. Шевченко Н. В. Выпускник Вуза в современном социокультурном пространстве: Монографія / Н. В. Шевченко. – Харьков: Изд-во НУА, 2011. – 416 с.
 6. Іванова К. А., Лантух А. П., Хіріна Г. О. та ін. Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія і практика: Монографія / К. А. Іванова та ін. – Харків: Золоті сторінки, 2011. – 188 с.
 7. Артеменко А. П. Топологія Я в мережевих структурах соціуму: Монографія / А. П. Артеменко. – Харків: Цифрова друкарня №1, 2013. – 344 с.
 8. Шевченко Н. В. Соціальне партнерство у сфері освіти: горизонти модернізації: Монографія / Н. В. Шевченко. – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. –504 с.
 9. Артеменко А. П., Бобловський О. Ю. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії: Монографія / А. П. Артеменко, О. Ю. Бобловський. — Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. — 216 с.
 10. Артеменко А. П. Исторический факт как философская проблема: Монография / А. П. Артеменко. — Saarbruken: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2015.— 204 c.
 11. Артеменко Я. І. та ін. Риторика: теоретичні та практичні аспекти комунікації: Колективна монографія / кол. авторів. — Суми: Сумський державний університет, 2015 — 212 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Єгор Кузьмич Рєдін : Біобібіографічний покажчик (укладач: Р. І. Філіппенко; наук. ред. : канд. іст. наук, проф. С. М. Куделко). – Х. : ХНУ, 2006. – 70 с.

 

Звіти з наукової роботи

ЗВІТ З ІНІЦІАТ.2020

Print Friendly, PDF & Email