Політологія

 • Модульний контроль для студентів заочної форми навчання (Польща).  завантажити
 • Політологія (для студентів заочної форми навчання (Польща)). завантажити
 • Аудиторна контрольна робота з політології для студентів заочної форми навчання. завантажити

 Тематичний план лекцій

Тема 1. Політологія як наука. Історія політичної думки.
Тема 2. Політична влада та її суб’єкти.
Тема 3. Теорія політичних систем. Політичні режими.
Тема 4. Держава як політичний інститут.
Тема 5. Політичні партії та групи інтересів.
Тема 6. Політична культура.
Тема 7. Політичні процеси та світова політика.

Тематика семінарських занять

Тема 1. Політологія як наука. Історія політичної думки. Поняття і структура політики. Місце політики в системі суспільних відносин. Види політики. Функції політики. Політична думка Стародавнього світу. Політичні ідеї античності. Політична думка середньовіччя. Політичні вчення Відродження і Нового часу. Основні напрямки політичної думки XIX – початку ХХ ст. Сучасні політичні концепції. Становлення політології як самостійної наукової дисципліни. Предмет політичної науки. Методи політології. Структура та функції політичної науки.
Тема 2. Політична влада та її суб’єкти. Поняття політичної влади. Сучасні концепції влади. Структура політичної влади. Мотиви підкорення та ресурси влади. Принципи організації і функціонування політичної влади. Легітимність політичної влади в Україні. Поняття політичної еліти. Класичні та сучасні елітистські концепції. Типологія політичних еліт. Рекрутування політичних еліт. Політична еліта України: якісний склад, канали рекрутування, механізми реалізації влади. Поняття та ознаки політичного лідерства. Сучасні концепції політичного лідерства. Типи політичних лідерів та їх функції
Тема 3. Теорія політичних систем. Політичні режими. Поняття, структура і функції політичної системи. Основні підходи до вивчення політичних систем. Моделі функціонування політичної системи. Типологія політичних систем. Поняття і типи політичного режиму. Тоталітаризм і авторитаризм як форми недемократичного політичного режиму. Демократичний політичний режим: поняття й ознаки. Посттоталітарні політичні режими: поняття й особливості. Моделі посттоталітарної трансформації політичних систем
Тема 4. Держава як політичний інститут. Політичні партії та групи інтересів. Держава як центральний елемент політичної системи суспільства.  Універсальність і суверенність державної влади. Ознаки держави. Основні концепції походження держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Поняття форми правління. Монархія: поняття, ознаки, види. Республіка, її особливості та різновиди. Радянська республіка як недемократична форма республіканського правління. Поняття форми державного устрою. Унітарний державний устрій, його ознаки. Поняття автономії. Федерація: поняття, ознаки і види. Релігійні і світські держави.  Соціальне середовище і механізм функціонування правової держави. Принципи правової держави. Соціальна орієнтація правової держави. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства. Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі. Поняття, ознаки і функції політичних партій. Основні тенденції в розвитку політичних партій. Однопартійні, двопартійні та багатопартійні політичні системи. Партійні об’єднання та партійні блоки. Співвідношення виборчих та партійних систем. Партійна система сучасної України: особливості становлення і тенденції розвитку.

Перечень вопросов для итогового модульного контроля

 1. Предмет і метод політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.
 2. Поняття та функції політики.
 3. Співвідношення політики, релігії, економіки і права.
 4. Політичні відносини, політична свідомість, політична організація як складові елементи політики.
 5. Основні етапи розвитку політичної думки.
 6. Поняття політичної влади. Суб’єкти та об’єкти політичної влади.
 7. Ресурси політичної влади.
 8. Легітимність політичної влади. Підстави легітимності.
 9. Поняття політичної еліти.
 10. Сучасний стан і тенденції розвитку політичної еліти України.
 11. Поняття та основні ознаки політичного лідерства.
 12. Поняття та механізм функціонування політичної системи.
 13. Поняття та класифікація політичних режимів.
 14. Загальна характеристика автократичних політичних режимів.
 15. Поняття та основні ознаки демократії.
 16. Особливості функціонування і розвитку посттоталітарних політичних режимів.
 17. Поняття та структура громадянського суспільства.
 18. Співвідношення громадянського суспільства і держави.
 19. Держава, її ознаки, функції та місце у політичній системі суспільства.
 20. Сутність монархії як форми державного правління. Особливості інституту монархії в сучасних умовах.
 21. Поняття республіки. Характерні риси парламентської, президентської і змішаної форм республіканського правління.
 22. Особливості форми державного правління і державного устрою України.
 23. Поняття та основні принципи правової держави. Співвідношення правового і соціального принципів державності.
 24. Поняття та ознаки політичної партії. Місце партій в політичній структурі суспільства.
 25. Поняття партійної системи. Типи партійних систем в сучасному світі.
 26. Поняття і функції політичної соціалізації.
 27. Поняття і основні різновиди політичної поведінки.
 28. Поняття політичного протесту, його основні різновиди.
 29. Поняття, структура та функції політичної культури.
 30. Політичні стереотипи, символи та міфи в системі політичних уявлень.
 31. Політичні субкультури. Специфіка молодіжної політичної субкультури.
 32. Поняття, основні властивості та функції політичної ідеології.
 33. Класифікація сучасних політичних ідеологій.
 34. Поняття і сутність політичного конфлікту. Основні підходи до вивчення політичних конфліктів.
 35. Природа, зміст і основні принципи міжнародної політики.
 36. Міжнародні відносини на сучасному етапі: характеристика і тенденції розвитку. Україна в системі міжнародних відносин.
 37. Структура, функції і категорії геополітики.
 38. Основні геополітичні регіони сучасного світу. Місце України в сучасній геополітичній картині світу.

Список рекомендованої літератури

 1. Корогодов Н.В.,Зайончковский Ю.В.Основы политологии: Учебное пособие. – Х.: Парус,2008.
 2. Політологія 6 підручник / За ред.. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. –К.: ВЦ»Академія», 2010.
 3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. –К.; Знання, 2008.
 4. Політологія : підручник /Л.М.Димитрова, С.О. Кисельова. –К.: Знання, 2009.

Інформаційні ресурси:

 1. Politics.ellib.org.ua
 2. www.umsa.rdu.ua
 3. Sevntu.com.ua
 4. www.olx.com.ua
 5. Kiev.olx.com.ua
 6. Referatik.com.ua

Контрольні завдання з дисципліни «Політологія»  для самостійного вивчення в міжсесійний період для студентів, які навчаються на заочній формі навчання.

 1. Предмет і метод політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.
 2. Поняття та функції політики.
 3. Політичні відносини, політична свідомість, політична організація як складові елементи політики.
 4. Основні етапи розвитку політичної думки.
 5. Поняття політичної влади. Суб’єкти та об’єкти політичної влади.
 6. Ресурси політичної влади.
 7. Легітимність політичної влади. Підстави легітимності.
 8. Поняття політичної еліти.
 9. Поняття та механізм функціонування політичної системи.
 10. Поняття та класифікація політичних режимів.
 11. Загальна характеристика автократичних політичних режимів.
 12. Поняття та основні ознаки демократії.
 13. Поняття та структура громадянського суспільства.
 14. Держава, її ознаки, функції та місце у політичній системі суспільства.
 15. Сутність монархії як форми державного правління. Особливості інституту монархії в сучасних умовах.
 16. Поняття республіки. Характерні риси парламентської, президентської і змішаної форм республіканського правління.
 17. Поняття та основні принципи правової держави.
 18. Поняття та ознаки політичної партії.
 19. Поняття партійної системи.
 20. Поняття, структура та функції політичної культури.

Тестові завдання з курсу «Політологія»:

 1. Що таке політологія?
  • Політологія – це міждисциплінарна, інтегральна наука про політику в усіх її проявах, що включає весь комплекс знань про політику.
  • Політологія – це наука, спрямована на вивчення та аналіз політичних явищ і процесів, закономірностей їх розвитку, вироблення методології пізнання політичної дійсності.
  • Політологія – це наука про сутність, форми і закономірності виникнення, функціонування та розвитку політичних систем.
  • Політологія – це наука про владу.
 2. Що таке політика?
  • Політика – це сфера відносин з приводу організації та управління соціальними процесами.
  • Політика – сфера відносин з приводу організації і функціонування влади в суспільстві.
  • Політика – це сфера суспільного життя, в якій реалізуються соціально-економічні та духовні інтереси індивідів і соціальних груп.
  • Політика – це діяльність, пов’язана з регулюванням суспільних відносин за допомогою правових норм.
  • Політика – це мистецтво.
 3. Які елементи виділяють в структурі політики?
  • Політичні процеси.
  • Політичну культуру.
  • Політичні інститути.
  • Політичну соціалізацію.
  • Політичні конфлікти.
 4. Що таке «політична влада»?
  • Влада – це сила, могутність.
  • Влада – це можливість і здатність одного учасника відносин робити визначальний вплив впливати на поведінку інших.
  • Влада – ці правила взаємин між окремими індивідами і соціальними інститутами.
 5. Що таке легітимність політичної влади?
  • Юридична законність влади.
  • Схвалення влади населенням, переконаність у необхідності підпорядкування.
  • Верховенство і повнота влади держави на всій його території, а також незалежність і рівноправність у міжнародних відносинах.
  • Здатність впливати на поведінку окремих людей, соціальних груп, організацій або суспільства в цілому з метою досягнення певних цілей.
 6. Що таке політична еліта?
  • Політична еліта – це самостійна, нечисленна, володіє особливими якостями соціальна група, що займає найбільш високу позицію в суспільстві і приймаюча безпосередню участь у виробленні і здійсненні рішень, пов’язаних з використанням політичної влади.
  • Політична еліта – це соціальна група, що володіє виключним правом на встановлення правових норм, що регулюють всю систему суспільних відносин, визначення правового статусу органів державної влади та місцевого самоврядування, застосування насильства, визначення прав і свобод людини і громадянина.
  • Політична еліта – це сукупність осіб, які мають право на керування всім суспільством в силу легальності, яка обумовлена використанням встановлених формальних процедур і правил.
 7. Що таке політичне лідерство?
  • Діяльність з визначення цілей і шляхів їх досягнення.
  • Забезпечення реалізації потреб розвитку суспільства і його підсистем.
  • Відношення домінування і підпорядкування, засновані на здатності приймати рішення і робити вплив.
  • Вплив особи, наділеного політичною владою, на суспільство, політичну організацію чи соціальну групу.
 8. Що таке політична система?
  • Політична система – це система державних органів і установ.
  • Політична система – це взаємозв’язок держави і організацій, які займаються політичною діяльністю.
  • Політична система – це сукупність політичних інститутів, норм і цінностей, а також методів реалізації політичної влади.
 9. Виберіть з перерахованих визначень держави найбільш точне:
  • Держава – це сукупність організацій та установ, що реалізують функції управління в рамках певної території на основі встановлених юридичних норм і правил.
  • Держава – це система органів та інститутів, що здійснюють владні повноваження на основі верховенства права, поділу влади і визнання рівності і свободи за всіма учасниками суспільних відносин.
  • Держава – це центральний інститут політичної системи суспільства, який створюється для організації і управління життям населення на певній території за допомогою публічної влади, що має обов’язковий характер.
 10. Які цілі переслідують групи інтересів?
  • Взаємодія зі структурами влади.
  • Завоювання і використання політичної влади.
  • Реалізація групового інтересу.
  • Контроль за діяльністю інститутів державної влади.
 11. Що входить в структуру політичної культури?
  • Політичний досвід.
  • Політичні процеси.
  • Політична поведінка.
  • Політична влада.
  • Політична свідомість.
 12. Що таке політична ідеологія?
  • Система політичних ідей і уявлень, що відбивають інтереси, світогляд, і ідеали індивідів і соціальних груп.
  • Стійкі, некритичні, емоційно забарвлені образи, уявлення про політичні події, явища і процеси.
  • Вплив індивідів і соціальних груп на політичну систему, її елементи, а також процес прийняття політичних рішень.
 13. Що таке політичний процес?
  • Універсальна форма організації суспільства, центральний елемент політичної системи.
  • Сукупність державних і недержавних установ, норм і цінностей, а також методів реалізації політичної влади.
  • Функціональна сторона політичної системи, яка відображає сукупність засобів, за допомогою яких здійснюється політична влада.
  • Сукупність видів діяльності суб’єктів політичних відносин, що відображає стадії розвитку політичної системи.
 14. Що таке політична модернізація?
  • Сукупність правил, засобів і методів досягнення конкретних політичних цілей.
  • Процес, пов’язаний з формуванням або оновленням інститутів політичної системи, а також характеру політичних відносин.
  • Зміна в характері формування політичної еліти і системи її взаємин з масами.
 15. Що таке геополітика?
  • Метод політологічного дослідження, заснований на порівняльній характеристиці політичних систем.
  • Політична концепція міжнародних відносин, вивчає обумовленість політичних процесів економіко-географічними факторами.
  • Політична концепція, що використовує екологічний імператив в глобальних міжнародних процесах.
  • Дослідження політичних аспектів загальнолюдських проблем.
  • Формування теоретико-методологічних основ досліджень загальноцивілізаційних конфліктів.
 16. У який історичний період політична наука оформилась як самостійна наукова дисципліна?
  • 6 – 5 ст. до н.е.
  • 12 – 13 ст.
  • Кінець 19 ст. – Початок 20 ст.
  • Середина 20 ст.
 17. Виділіть основні види ресурсів влади.
  • Економічні ресурси.
  • Інформаційні ресурси.
  • Демографічні ресурси.
  • Нормативні ресурси.
  • Легальні ресурси.
 18. Визначте, які судження є правильними:
  • Політична система – це система державних органів
  • У політичну систему входять всі організації, які існують в суспільстві
  • У політичну систему входять всі організації, які створені тільки для політичних цілей
  • У політичну систему включені держава і ті організації, які займаються політичною діяльністю
 19. Який з перерахованих елементів входить до складу політичної системи суспільства?
  • Держава.
  • Громадянське суспільство.
  • Політичні ідеології.
  • Політична культура.
  • Церква.
 20. Яку з перерахованих функцій політичної системи відносять до функції “входу”?
  • Вироблення нових правил і норм.
  • Реалізація існуючих правил і норм.
  • Контроль за дотриманням встановлених правил.
  • Агрегація інтересів.
  • Артикуляція інтересів.
 21. Яке з перерахованих положень розкриває сутність функції «артикуляції інтересів»?
  • Перетворення вимог в підтримку політичної системи.
  • Трансляція інтересів соціальних груп у політичну систему.
  • Виявлення та аналіз існуючих інтересів різних соціальних груп.
  • Реалізація інтересів соціальних груп політичною системою.
  • Узагальнення та інтеграція різних інтересів різних соціальних груп.
 22. Яке із зазначених положень відповідає функції «агрегування інтересів»?
  • Перетворення вимог в підтримку політичної системи.
  • Трансляція інтересів соціальних груп у політичну систему.
  • Виявлення та аналіз існуючих інтересів різних соціальних груп.
  • Реалізація інтересів соціальних груп політичною системою.
  • Узагальнення та інтеграція різних інтересів різних соціальних груп.
 23. Виділіть ознаку тоталітарного політичного режиму.
  • Гарантії прав і свобод людини.
  • Існування єдиної, загальнообов’язкової ідеології.
  • Наявність політичної опозиції, ідеологічного плюралізму.
  • Наявність громадянського суспільства.
  • Багатопартійність.
 24. Різновидами тоталітарного режиму є:
  • Конструктивізм.
  • Лібералізм.
  • Фашизм.
  • Соціал-демократія.
  • Консерватизм.
 25. Виділіть ознаки авторитарного політичного режиму.
  •  Існування єдиної, загальнообов’язкової ідеології.
  •  Відсутність єдиної ідеології.
  •  Наявність політичної опозиції, ідеологічного плюралізму.
  • Відсутність опозиції, однопартійність
 26. Виберіть з перерахованих визначень держави найбільш точне:
  • Держава – це сукупність організацій та установ, що реалізують функції управління в рамках певної території на основі встановлених юридичних норм і правил.
  • Держава – це система органів та інститутів, що здійснюють владні повноваження на основі верховенства права, поділу влади і визнання рівності і свободи за всіма учасниками суспільних відносин.
  • Держава – це центральний інститут політичної системи суспільства, який створюється для організації і управління життям населення на певній території за допомогою публічної влади, що має обов’язковий характер.
 27. Обов’язковими ознаками держави є:
  • Територія.
  • Пост президента.
  • Апарат державної влади.
  • Населення.
  • Конституція.
 28. Визначте, які судження виражають зміст президентської форми правління:
  • Президент є главою держави.
  • Президент не має права розпускати парламент.
  • Уряд формується парламентом.
  • Президент і парламент обираються всенародно.
  • Президент є главою держави і уряду.
 29. Якій формі республіканського правління властиво таке положення: уряд формується з членів партій, що отримали більшість на виборах до парламенту країни?
  • Парламентської республіці.
  • Президентської республіці.
  • Змішаної республіці.
 30. Які з перерахованих тверджень характеризують правову державу?
  • Правова держава – це держава, в якій існує право.
  • Правова держава – це форма організації державної влади, яка створює умови для забезпечення прав і свобод особистості, людини.
  • Правова держава – це держава, заснована на пануванні, верховенстві права, самообмеження державної влади, взаємної відповідальності громадян і держави.
 31. Які із суджень є не вірними?
  • Усі партії поділяються тільки за класовою ознакою.
  • Усі партії мають індивідуальне фіксоване членство.
  • Усі партії мають на меті боротьбу за державну владу.
  • Партії обмежують свою діяльність лише виборами.
 32. Яке з наведених нижче положень розкриває сутність лобізму?
  • Централізована система влади.
  • Спосіб формування еліти.
  • Процес впливу груп інтересів на органи влади.
  • Тип легітимної влади.
 33. До основних видів політичних процесів відносять:
  • Внутрішньополітичні і зовнішньополітичні.
  • Відкриті і приховані (латентні).
  • Легітимні і нелегітимні.
  • Еволюційні і революційні.
  • Легальні і нелегальні.
  • Глобальні та регіональні.
  • Тривалі і короткочасні.
 34. Що таке політична модернізація?
  • Сукупність правил, засобів і методів досягнення конкретних політичних цілей.
  • Процес, пов’язаний з формуванням або оновленням інститутів політичної системи, а також характеру політичних відносин.
  • Протиріччя між процесом диференціації й здатністю політичної системи до інтеграції.
  • Протиборство різноспрямованих політичних сил з метою реалізації їхніх інтересів за умов протидії
  • Зміна в характері формування політичної еліти і системи її взаємин з масами.
 35. Що таке політичний конфлікт?
  • Протиріччя між процесом диференціації й здатністю політичної системи до інтеграції.
  • Протиборство різноспрямованих політичних сил з метою реалізації їхніх інтересів за умов протидії.
  • Залучення в політичне життя нових соціальних груп в умовах нерозвиненого громадянського суспільства та відсутності каналів соціального представництва.
  • Процес зміни політичної системи, обумовлений її внутрішніми потребами або зовнішніми імпульсами.
 36. Що таке політична криза?
  • Залучення в політичне життя нових соціальних груп в умовах нерозвиненого громадянського суспільства та відсутності каналів соціального представництва.
  • Посилення політичної еліти при одночасному зниженні легітимності влади в силу авторитарності методів її поновлення.
  • Протиріччя між процесом диференціації й здатністю політичної системи до інтеграції.
  • Протиборство різноспрямованих політичних сил з метою реалізації їхніх інтересів за умов протидії.
  • Стан політичної системи, яка проявляється в поглибленні та загостренні існуючих конфліктів, в різкому посиленні політичної напруженості.
 37. Що таке світова політика?
  • Система зв’язків між державами.
  • Взаємодія різних суб’єктів політики на міжнародній арені.
  • Система міждержавних відносин.
  • Практична реалізація національних інтересів держави.
 38. У чому полягає поліцентризм сучасної світової політики?
  • У зростанні взаємовпливу різних суб’єктів міжнародних відносин.
  • У дезінтеграції міжнародних відносин.
  • У посиленні влади наддержав.
  • У біполярності світу.
 39. В якому році була заснована ООН?
  • 1945
  • 1914
  • 1990
  • 1948
  • 1950
 40. У чому полягає поліцентризм сучасної світової політики?
  • У зростанні взаємовпливу різних суб’єктів міжнародних відносин.
  • У дезінтеграції міжнародних відносин.
  • У посиленні влади наддержав.
  • У біполярності світу.
 41. Що таке політична ідеологія?
  • Система політичних ідей і уявлень, що відбивають інтереси, світогляд, і ідеали індивідів і соціальних груп.
  • Стійкі, некритичні, емоційно забарвлені образи, уявлення про політичні події, явища і процеси.
  • Вплив індивідів і соціальних груп на політичну систему, її елементи, а також процес прийняття політичних рішень.

Перелік питань для підсумкового модульного контролю:

 1. Предмет і метод політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.
 2. Поняття та функції політики.
 3. Співвідношення політики, релігії, економіки і права.
 4. Політичні відносини, політична свідомість, політична організація як складові елементи політики.
 5. Основні етапи розвитку політичної думки.
 6. Поняття політичної влади. Суб’єкти та об’єкти політичної влади.
 7. Ресурси політичної влади.
 8. Легітимність політичної влади. Підстави легітимності.
 9. Поняття політичної еліти.
 10. Сучасний стан і тенденції розвитку політичної еліти України.
 11. Поняття та основні ознаки політичного лідерства.
 12. Поняття та механізм функціонування політичної системи.
 13. Поняття та класифікація політичних режимів.
 14. Загальна характеристика автократичних політичних режимів.
 15. Поняття та основні ознаки демократії.
 16. Особливості функціонування і розвитку посттоталітарних політичних режимів.
 17. Поняття та структура громадянського суспільства.
 18. Співвідношення громадянського суспільства і держави.
 19. Держава, її ознаки, функції та місце у політичній системі суспільства.
 20. Сутність монархії як форми державного правління. Особливості інституту монархії в сучасних умовах.
 21. Поняття республіки. Характерні риси парламентської, президентської і змішаної форм республіканського правління.
 22. Особливості форми державного правління і державного устрою України.
 23. Поняття та основні принципи правової держави. Співвідношення правового і соціального принципів державності.
 24. Поняття та ознаки політичної партії. Місце партій в політичній структурі суспільства.
 25. Поняття партійної системи. Типи партійних систем в сучасному світі.
 26. Поняття і функції політичної соціалізації.
 27. Поняття і основні різновиди політичної поведінки.
 28. Поняття політичного протесту, його основні різновиди.
 29. Поняття, структура та функції політичної культури.
 30. Політичні стереотипи, символи та міфи в системі політичних уявлень.
 31. Політичні субкультури. Специфіка молодіжної політичної субкультури.
 32. Поняття, основні властивості та функції політичної ідеології.
 33. Класифікація сучасних політичних ідеологій.
 34. Поняття і сутність політичного конфлікту. Основні підходи до вивчення політичних конфліктів.
 35. Природа, зміст і основні принципи міжнародної політики.
 36. Міжнародні відносини на сучасному етапі: характеристика і тенденції розвитку. Україна в системі міжнародних відносин.
 37. Структура, функції і категорії геополітики.
 38. Основні геополітичні регіони сучасного світу. Місце України в сучасній геополітичній картині світу.

Список рекомендованої літератури:

 1. Корогодов Н.В.,Зайончковский Ю.В.Основы политологии: Учебное пособие. – Х.: Парус,2008.
 2. Політологія 6 підручник / За ред.. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. –К.: ВЦ»Академія», 2010.
 3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. –К.; Знання, 2008.
 4. Політологія : підручник /Л.М.Димитрова, С.О. Кисельова. –К.: Знання, 2009.
Інформаційні ресурси:
 1. Politics.ellib.org.ua
 2. www.umsa.rdu.ua
 3. Sevntu.com.ua
 4. www.olx.com.ua
 5. Kiev.olx.com.ua
 6. Referatik.com.ua
Критерії оцінювання контрольних робіт за кредитно-модульною системою.

Відповідь на 1 теоретичне питання з переліку питань, які виносяться на самостійне вивчення – 15 балів. Відповідь на тестові завдання – 10 балів. Контрольна робота зарахова від 12 балів. Для отримання допуску до модульного контролю необхідні виступи та робота на семінарських заняттях.

Print Friendly, PDF & Email