Релігієзнавство

Тематичний план лекцій

Тема 1. Релігієзнавство як галузь наукового знання (2 год.)

 1. Обєкт і предмет релігієзнавства. Структура релігієзнавства.
 2. Релігійність як об’єкт наукового аналізу.
 3. Тенденції розвитку релігії в сучасному світі: секуляризація та сакралізація.

Тема 2. Релігія: сутність, структура, функції (2 год).

 1. Поняття релігії, її сутність.
 2. Структура релігії та її аналіз.
 3. Функції і роль релігії в сучасному суспільстві.

Тема 4. Світові релігії (2 год.).

 1. Світові релігії та їх характеристика.
 2. Становлення, розвиток та поширення буддизму.
 3. Християнство.
 4. Іслам.

Теми семінарських занять .

Тема 1. Релігія: сутність, структура, функції (2 год.).

 1. Поняття релігії, її сутність.
 2. Структура релігії та її аналіз.
 3. Функції і роль релігії в сучасному суспільстві.

Тема 2. Християнство: історія, віровчення, культ (2 год.).

 1. Соціально-економічні, політичні передумови виникнення християнства і його ідейні джерела.
 2. Становлення християнства як світової релігії.
 3. Особливості християнського віровчення і його основні напрямки.

Тема 5. Іслам як світова релігія: віровчення, культ, напрямки (2 год.).

 1. Виникнення ісламу: об’єктивні та суб’єктивні причини.
 2. Віровчення та культ ісламу.
 3. Основні напрямки мусульманства. «Ісламізація» сучасного арабського суспільства.

Питання до підсумкового модульного контролю

 1. Сутність релігії. Особливості релігійної віри.
 2. Основні елементи релігії.
 3. Соціальні функції релігії.
 4. Історичні форми релігії.
 5. Ранні форми релігії.
 6. Загальна характеристика національних релігій.
 7. Особливості конфуціанства та даосизму.
 8. Іудаїзм.
 9. Індуїзм.
 10. Виникнення буддизму.
 11. Життя Будди.
 12. Віровчення буддизму.
 13. Основні напрямки в буддизмі
 14. Моральний ідеал буддизму.
 15. Соціальні та ідейні джерела християнства.
 16. Основи християнського віровчення
 17. Життя Ісуса Христа.
 18. Структура та склад Біблії.
 19. Особливості християнської моралі.
 20. Християнські таїнства.
 21. Християнські свята та обряди.
 22. Основні напрямки християнства.
 23. Особливості православного віровчення.
 24. Українська автокефальна православна церква: історія і сучасність.
 25. Особливості католицизму.
 26. Організаційна структура католицизму.
 27. ІІ Ватиканський собор.
 28. Уніатство.
 29. Ранній протестантизм.
 30. Особливості віровчення баптистів.
 31. Особливості віровчення п’ятидесятників.
 32. Особливості віровчення Свідків Єгови.
 33. Особливості віровчення адвентистів.
 34. Походження ісламу.
 35. Життя Мухаммеда.
 36. Основи віровчення ісламу.
 37. Моральні принципи ісламу.
 38. Основні напрямки ісламу.
 39. Коран.
 40. Мусульманські свята та обряди.
 41. Загальна характеристика нетрадиційних релігій.
 42. Сайєнтологічні рухи.
 43. Сатанізм.
 44. Неохристиянство.
 45. Релігії орієнталістського (східного) напрямку.
 46. Вільнодумство, його форми. Сучасні організації вільнодумців.
 47. Релігійна ситуація в Україні.
 48. Українське законодавство про релігію в Україні.
 49. Синтетичні релігії.
 50. Езотеричні об’єднання.

Список рекомендованої літератури

 1. Библия. – М.: Прогресс, 2001. – 639 с.
 2. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Религиоведение: учебник. 2-е изд. перераб./ О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 336 с.
 3. Коран. – М.: Прогресс, 1990. – 727 с.
 4. Лантух А.П., Холап Г.М. Релігієзнавство: Курс лекцій і довідковий матеріал/ А.П. Лантух, Г.М. Холап. – Донецьк: «ВІК», 2006. – 306 с.
 5. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. – М.: Мысль, 2010. Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с.
 6. Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. Данильяна О.Г. – М.: ИНФРА-М., 2013. – 314 с.
 7. Тараненко В.М. Религиоведение/ В.М. Тараненко. – Харьков: Основа, 1999. – 325 с.
 8. Цветков А.П. Религиоведение/А.П. Цветков. – К., 2002. – 327 с.
Print Friendly, PDF & Email