Етика та естетика

Аудиторна контрольна робота з Етики та Естетики  загрузить

Тематичний план лекцій (2 години)

Тема 1. Предмет і завдання етики в сучасних умовах. Мораль як філософська категорія.

 1. Етика як «практична філософія».
 2. Естетика як наука.
 3. Основні категорії етики й естетики.

Тематичний план семінарських занять (6 годин)

Тема 1. Походження й сутність моралі, її специфіка й функції

 1. Мораль, її сутність і специфіка.
 2. Природа й походження моралі.
 3. Структура й основні функції моралі.
 4. Історичний розвиток моралі:
 • Системи регуляції в первісному суспільстві
 • Мораль рабовласницького суспільства
 • Корпоративна мораль Середньовіччя
 • Буржуазна мораль
 • Мораль сучасного суспільства

Тема 2. Естетичне освоєння дійсності.

 1. Специфіка, структура й функції естетичної свідомості.
 2. Естетична діяльність.
 3. Види естетичної діяльності.
 4. Мистецтво як естетичне явище.

Тема 3. Моральні основи взаємодії сучасних цивілізацій.

 1. Особливості лікарської й фармацевтичної етики в умовах науково-технічної революції.
 2. Нові галузі медицини й фармації як принципово новий підхід до лікування.
 3. Моральні орієнтації й соціальна активність лікарів і фармацевтів.

Питання до підсумкового модульного контролю по етиці та естетиці
для студентів заочної форми навчання
ЕТИКА

 1. Етика як філософська наука про мораль: предмет, структура й функції.
 2. Взаємозв’язок етики з іншими науками, що вивчають мораль.
 3. Основні завдання етики в сучасних умовах.
 4. Етичні ідеї Стародавнього світу.
 5. Етична думка Середньовіччя й Відродження.
 6. Етичні вчення Нового часу.
 7. Західноєвропейська етична думка ХХ століття.
 8. Історія етичної думки в Україні.
 9. Передумови виникнення моралі.
 10. Моральні звичаї родоплемінного суспільства.
 11. Система моралі Стародавнього Сходу.
 12. Мораль і звичаї античності.
 13. Станово-корпоративна мораль Середньовіччя.
 14. Основні тенденції розвитку моралі сучасної цивілізації.
 15. Природа й сутність моралі. Специфіка моралі. Функції моралі.
 16. Проблема морального вибору й свободи особистості.
 17. Моральний конфлікт і оптимальні шляхи його подолання.
 18. Моральна відповідальність: сутність і специфіка.
 19. Структура моралі й моральної свідомості.
 20. Добро й зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії етики.
 21. Етичний зміст екологічних проблем.
 22. Турбота про здоров’я й виживання – моральний імператив сучасності.
 23. Моральні основи взаємодії культур.
 24. Проблеми війни й миру через призму моралі.
 25. Поняття моральної культури.
 26. Зміст і структура моральної культури особистості.
 27. Справедливість, обов’язки й відповідальність.
 28. Сенс життя й щастя.
 29. Совість, гідність і честь.
 30. Цінності й ціннісні орієнтації в системі людської діяльності.
 31. Сутність спілкування, його ціль і моральний зміст.
 32. Основні типи, принципи й протиріччя спілкування.
 33. Моральна культура спілкування, її зміст і прояви.
 34. Етикет як морально-естетична культура спілкування.
 35. Моральна цінність товариства.
 36. Моральна цінність любові й дружби.
 37. Моральні основи шлюбно-сімейних відносин.
 38. Умови виникнення й призначення професійної етики.
 39. Види професійної етики і їх гуманістична спрямованість.
 40. Особливості професійної етики медико-фармацевтичних працівників.

ЕСТЕТИКА

 1. Специфіка естетичного освоєння миру. Естетика як наука.
 2. Формування й еволюція предмета естетики.
 3. Місце естетики в системі філософського знання.
 4. Антична естетика: характерні риси, періодизація.
 5. Основні категорії й поняття античної естетики.
 6. Естетика Візантії й західноєвропейського Середньовіччя.
 7. Естетика Відродження: характерні риси й принципи.
 8. Раціоналізм естетики Нового часу. Основні художні стилі й напрямки.
 9. Класицизм і його естетичні принципи.
 10. Німецька класична естетика (І.Кант, Ф.Шеллинг, М.Гегель).
 11. Сутність і специфіка естетичного відношення. Естетичне відношення й ідеал.
 12. Естетична діяльність як специфічний вид духовної й духовно-практичної діяльності.
 13. Основні сфери естетичного відношення й естетичної діяльності.
 14. Естетичне й праця. Роль праці у виникненні й розвитку естетичної діяльності й естетичної свідомості.
 15. Специфіка естетичної свідомості.
 16. Естетична діяльність як передумова виникнення естетичної свідомості.
 17. Структура естетичної свідомості.
 18. Категорії естетики як принципові  моменти естетичного пізнання. Категорія «естетичне».
 19. Прекрасне і його методологічна роль.
 20. Прекрасне й жахливе. Жахливе як негативна естетична цінність.
 21. Піднесене як прояв прекрасного. Піднесене в природі й соціальної дійсності.
 22. Низинне як негативна естетична цінність. Низинне в міфології, мистецтві й естетиці.
 23. Трагічне: історико-естетичні аспекти. Трагедія як жанр мистецтва.
 24. Комічне, його естетичний зміст. Сміхова основа комічного й різноманітність його проявів.
 25. Система мистецтв.
 26. Проблема класифікації видів мистецтв в історії естетики, їх розподіл.
 27. Види мистецтва.
 28. Архітектура як вид мистецтва й вид естетичної діяльності.
 29. Специфіка художнього образа в живописі й графіку.
 30. Своєрідність скульптурного образа.
 31. Особливості музичного мистецтва. Жанри музики.
 32. Відображення дійсності в мові й літературі.
 33. Специфіка художнього образа в літературному творі.
 34. Театр як синтетичне мистецтво.
 35. Естрада й цирк як види сценічного мистецтва.
 36. Специфіка відображення дійсності в мистецтві танцю.
 37. Кіно й телебачення як синтетичні види мистецтва.
 38. Творчість як філософсько-естетична категорія. Функції творчості.
 39. Художній метод як спосіб відображення дійсності. Основні художні методи.
 40. Стилі й жанри в мистецтві.

Джерела інформації
Етика

 1. Аксёнова О.В. Генезис социально-экологической рефлексии на Западе во второй половине XX века // Социс. – 2004. – № 9. – С. 68-76.
 2. Алиев М.Г. Культура согласия как эффективный фактор глобализации // Социс. – 2003. – № 6. – С. 21-29.
 3. Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. – М., 1986.
 4. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити (за загальною редакцією О. Сербенської). – Львів, 1994.
 5. Апресян Р.Г. Природа морали // Философские науки. – 1991. – № 12. –    С. 53-64.
 6. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л., 1990.
 7. Бакштановский В.Н., Согомонов Ю.В. Социология морали: нормативно-ценностные системы // Социс. – 2003. – № 5. – С. 8-19.
 8. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М., 1988.
 9. Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью. – М., 1988.
 10. Библер В.С. Нравственность, культура, современность. – М., 1990.
 11. Бичко А.К. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. – Київ: Український Центр духовної культури, 2000.
 12. Біоетика в Україні: Стан і перспективи розвитку (круглий стіл) // Філософська думка. – 1999. – № 3. – С. 117–155.
 13. Богат Є.М. «Що водить сонце і світила». Любов у листах видатних людей. – К.: Молодь, 1990.
 14. Бойко В.В. Любовь, семья, общество. – М., 1985.
 15. Будницкий О.В. Терроризм глазами историка. Идеология терроризма // Вопросы философии. – 2004. – № 5.
 16. Валеев Д.Ж. Происхождение морали. – Саратов, 1981.
 17. Васильченко О., Васильченко А. Філософська медична етика: спроба окреслення предмету // Філософська і соціологічна думка. – 1996. – № 1-2. – С. 224-244.
 18. Вельков В.В. Куда идёт эволюция человечества? // Человек. – 2003. – № 2     – С. 16-29.
 19. Веселовский А. Женщины и старинные теории любви. – М.: СП «Интербук», 1990.
 20. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. – М., 1988.
 21. Волков И.Г. Личность руководителя и стиль управления. – М., 1992.
 22. Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. – М., 1992.
 23. Воронин А.А. Техника и мораль // Вопросы философии. – 2004. – № 10. – С. 93-101.
 24. Галкин А.А., Красин Ю.А. Культура толерантности перед вызовами глобализации // Социс. – 2003. – № 8. – С. 64-75.
 25. Гнатик Е.Н. Некоторые философско-гуманитарные проблемы генетики человека // Вопросы философии. – 2004. – № 7. – С. 125-136.
 26. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – Киев, 1988.
 27. Григорьев А.А., Кондратьев К.Я. Экологические катастрофы. – СПб., 2001.
 28. Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М., 1998.
 29. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М., 1988.
 30. Гусейнов А.А. Сослагательное  наклонение морали // Вопросы философии. – 2001. – № 5. – С. 3-32.
 31. Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. – М., 1974.
 32. Гусейнов А.А. Этика // Вопросы философии. – 1999. – № 8. – С. 81-92.
 33. Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. –  М., 1990.
 34. Данилевский В.Г. Врач, его призвание и образование. – Харьков, 1921.
 35. Денисов Б.П., Сакевич В.И. Динамика эпидемии ВИЧ/СПИД // Социс. –  2004. – № 1.
 36. Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М., 1974.
 37. Етика: навчальний посібник / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.: За ред. Проф. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.
 38. Етика: навчальний посібник / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.
 39. Єрмоленко А. Категоричний імператив відповідальності Ганса Йонас. Післямова // Йонас, Ганс. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. – К.: Лібра, 2001.- С. 358-393.
 40. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999.
 41. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – Київ: Основи, 1993.
 42. Зеленкова И.Л., Беляев Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум. – Минск, 1997.
 43. Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы: Учебник для вузов. – Ростов-на-Дону, 1998.
 44. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – Л., 1980.
 45. Иванов В.Г. История этики Средних веков. – Л., 1984.
 46. Иванова В.А. Природа, культура и технологии в XXI веке // Социс. – 2002. – № 3 – С. 44-51. – № 4. – С. 136-139.
 47. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине. – М., 1990. –    224 с.
 48. Июдина Е.П. Статистические показатели экономического развития с учетом экологического фактора: (опыт стран СНГ) // Вопросы статистики. – 2003. – № 2. – С. 34-40.
 49. Йонас, Ганс. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. – К.: Лібра, 2001.
 50. Канак Ф.М. Практична екологія: коло завдань і можливості // Практична філософія. – 2000 – № 1. – С. 149-165.
 51. Капустин Б.Г. Различие и связь между политической и частной моралью // Вопросы философии. – 2001. – № 9. – С. 3-24.
 52. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – СПб.: Лениздат, 1992.
 53. Кассирский И.А. О врачевании. – М., 1970. – С. 15-25.
 54. Кательников В.Г. От Гиппократа до наших дней. – М., 1987.
 55. Кобилянська О.Ю. „В неділю рано зілля копала…”: Повість, оповідання. – К.: Радянська школа, 1986.
 56. Кон И.С. Дружба. – М.: Политиздат, 1980.
 57. Корочкин Л.И. Ещё раз о клонировании // Человек. – 2003. – № 2. –         С. 32-39.
 58. Логинов А.А. Мужчина и женщина. – М.: Полымя, 1989.
 59. Кравченко В.И. Харизматическая личность: многообразие понимания // Социс. – 2004. – № 4. – С. 134-137.
 60. Краткий справочник по этикету. – К., 1992.
 61. Крутова О.А. Человек как творец морали. – М., 1985.
 62. Кручинский С.А. Человек моральный. – М.: Политиздат, 1989. –   303 с.
 63. Кубарь О.И. Этические и правовые проблемы исследования на человеке: из истории России 20 века // Человек. – 2001. –   № 3. – С. 115-123.
 64. Курбатов С.В. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества // Человек. – 2003. – № 5. – С. 178-181.
 65. Курило Л.Ф. Этико-правовые аспекты использования стволовых клеток человека // Человек. – 2003. – № 3. – С. 3-28.
 66. Левашов В.К. Глобализация и социальная безопасность // Социс. – 2002. –  № 3. – С. 19-28.
 67. Левек П.Э. Эллинистический мир. – М., 1989.
 68. Лесков Л.В. Куда идет человечество? [Беседа В.Ф. Правоторова с футурологом, профессором Л.В. Лесковым] // Наука и религия. – 2002. – № 7. – С. 2-4.
 69. Лозовой В.А. Нравственная культура личности: содержание и пути формирования. Учебное пособие. – Харьков, 2001. – 44 с.
 70. Лозовой В.А. Самовоспитание личности: философско-социологический анализ. – Харьков, 1991. – 207 с.
 71. Майоров Г.Г. Этика в средние века. – М., 1986.
 72. Малахов В.А. Етика: курс лекцій: Навч. Посіб. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.
 73. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.
 74. Марушевський Г. Ідейно-концептуальні витоки екологічної етики // Філософська думка. – 2000. – № 3. – С. 47-74.
 75. Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М., 1991.
 76. Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? – М., 1999.
 77. Мойданский А.Д. Категория «существования» в этике Спинозы // Вопросы философии. – 2001. – № 1. – С. 161-175.
 78. о. Игнатий Крекшин Метафизика зла // Вопросы философии – 2001. –    № 12. – С. 128-140.
 79. Обсуждение энциклопедического словаря по этике (материалы круглого стола) // Вопросы философии. – 2002. – № 10. – С. 3-29.
 80. Ойзерман Т.И. Проблема экологии: генезис идей и современность // Социс. – 2002. – № 3. – С. 3-12.
 81. Основы этических знаний. – Санкт-Петербург, 1998.
 82. Очерки этической мысли России конца ХІХ – начала ХХ века. – М., 1985.
 83. Прокофьев А.В. О возможностях реабилитации идеи коллективной ответственности // Вопросы философии. – 2004. – № 7. – С. 73-85.
 84. Проценко О.П. Етикет і ділові відносини. – Х., 1993.
 85. Психология управления: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1997. – 512 с.
 86. Рикёр, Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: „Academia-центр” «Медиум», 1995.
 87. Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление // Вопросы философии. – 1989. – № 8. –  С. 34-51.
 88. Седова Н.Н. Морально-нравственные ориентации и социальная активность // Социс. – 2004. – № 8. – С. 88-94.
 89. Словарь по этике / Под ред. А. Гусейнова и И. Кона. – М., 1989. – С. 420-423.
 90. Словарь по этике. – М., 1990. – С. 278-282.
 91. Смольников А.И. , Федоренко Е.Г. Врачебная Этика.  – Киев, 1978.
 92. Соловей П. Ты, я и все, все, все… – М.: Политиздат, 1990.
 93. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. – М., 1995.
 94. Степаненко В.Ф. Етика в проблемах і аналітичних задачах: Навчальний посібник. – К., 1998.
 95. Тейлов Э.В. Первобытная культура. – М., 1989.
 96. Толерантность / Общ. ред. М.П. Мчедлова. – М.: Республіка,  2004. – 416 с.
 97. Толстоухов А., Паралан І. Науковий розум і гуманістичні цінності: глобалістський контекст // Філософська думка. – 2001. – № 6.
 98. Толстоухов А.В. Глобальный социальный контекст и контуры эко-будущего // Вопросы философии. – 2003. – № 8. – С. 49-63.
 99. Трансформация в современной цивилизации: постиндустриальное и постэкономическое общество. Круглый стол, обсуждение. // Вопросы философии. – 2000. – № 1. – С. 3-33.
 100. Федоренко Г.Ф. Профессиональная этика. – К.: Вища школа, 1983. – 215 с.
 101. Философия глобальных проблем. Вторые Фроловские чтения // Человек. – 2003. – № 4. – С. 72-80.
 102. Философия любви. В 2-х частях. – М.: Политиздат, 1990.
 103. Фромм Э. Природа человеческой деструктивности. – М., 1994.
 104. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Издательство «Весь мир», 2002.
 105. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. – С. 192-221.
 106. Хилько М. Екологічна криза у філософсько-етичному вимірі // Філософська думка. – 2000. – № 3. – С. 24-46.
 107. Чеботарева Э.П. Врачебная этика. – М., 1970.
 108. Швейцер А.  Культура и этика. – М., 1973.
 109. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998.
 110. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1996
 111. Этика: Учебник/ Под общей редакцией А.А. Гусейнова и Е.Л. Дубко. – М.: Гардарики, 2003. – 496 с.
 112. Этикет. – Харьков.: Фолио, 1998.

Естетика

 1. Борев Ю. Эстетика. – М.: Политиздат,1988
 2. Естетика. Навч. посібник / под ред. Левчук Л.Т. – К.:ВШ,1991
 3. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, – 1997. – 221с.
 4. Эстетика. Учеб. пособ./ под ред. Радугина А.А. – М., 1998.
 5. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. /Сост. Гальцев Р.А. – М.:Ис-во, 1994.
 6. Выготский Л. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.
 7. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.,1991.
 8. Грякалов А.А. Структурализм в эстетике. – Л.,1989.
 9. Долгов К.М. От Кьеркегора до Камю: Очерки философско-эстетической мысли XX века. – М., 1990.
 10. Дюфренн М. Кризис искусства // Западноевропейская эстетика ХХ ст. – М., 1991.
 11. Зись А.Я. В поисках художественного смысла. – М., 1990.
 12. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. – М., 1983.
 13. Ильина Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство. – М., В.Ш, 1993.
 14. Іванов В.П. Понятие и статус эстетического и гносеологического субъектов // Художественная деятельность. – К., 1980.
 15. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962.
 16. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 6 т. – М., 1967.
 17. Какабадзе В.Л. Теоретические проблемы глубинной психологии. – Тбилиси, 1982.
 18. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
 19. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. – М., 1920.
 20. Левчук Л.Т. Психоанализ и художественное творчество. – К., 1980.
 21. Леонтьева Э.В. Искусство и реальность. – Л., 1972.
 22. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
 23. Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» //Иностранная литература. 1994. – №1.
 24. Личковах В.А. Проблема «эвокативности» культуры: критика буржуазных концепций // Этика и эстетика. – 1985. – №28.
 25. Мамардашвили М.К. Лекции о М.Прусте. – М., 1995.
 26. Малышев И.В. Эстетика: Курс лекций. – М., 1994.
 27. Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992.
 28. Молчанов В.И. Парадигмы сознания и структура опыта // Логос, 1992 – №2.
 29. Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика. – Л., 1983.
 30. Сартр Ж.-П. Воображение // Логос.- 1992. – №3
 31. Сартр Ж.-П. Слова. – М.,1966.
 32. Соловьев Вл. Общий смысл искусства. Соч. в 2-х т. – М., 1988.
 33. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. – М., 1994.
 34. Свасьян К.А. Эстетическая сущность интуитивной философии Бергсона. – Ереван, 1978.
 35. Фрейд З. Автобиография // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М., 1992.
 36. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет: В 2 кн., – Тбилиси, 1991. – Кн. 2.
 37. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // Там же
 38. Фрейд З. «Я» и «Оно» // Фрейд З. Психология бессознательного. – М.,1990.
 39. Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики: от Сократа до Гегеля. -М.,1979.
 40. Юнг К.-Г. Архетип и символ. – М., 1991.
 41. Юровская Э.П. Эстетика в борьбе идей. – Л., 1981.
Print Friendly, PDF & Email