Філософія

Теми лекційних занять

Тема 1. Світогляд людини та філософія. Місце філософії в системі культури (1 год.)

 1. Світогляд людини: його сутність, структура та історичні типи
 2. Предмет та об’єкт філософії. Основне питання філософії
 3. Місце філософії в системі культури. Філософія та фармація

Тема 2. Історичні типи філософії та філософствування (3 год.)

 1. Історія філософії: принципи, типологізація та історичні типи філософствування.
 2. Основні етапи еволюції філософського знання
  • Філософія Стародавньої Індії
  • Ранні філософські погляди Стародавнього Китаю
  • Антична філософія
  • Середньовічна філософія
  • Філософія доби Відродження
  • Філософія Нового часу
  • Німецька класична філософія
  • Сучасна філософія
  • Вітчизняна філософія

Тема 3. Філософія буття, матерії та свідомості (2 год.)

 1. Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії
 2. Проблема субстанції. Матерія і дух, їх атрибутивні характеристики.
 3. Поняття, структура та походження свідомості. Свідомість та мова. Проблема штучного інтелекту

Тема 4. Філософське розуміння людини (2 год.)

 1. Історико-філософська репрезентація проблеми людини
 2. Сутність людини. Проблема антропосоціогенезу
 3. Поняття «індивід» – «індивідуальність» – «особистість». Особистість та суспільство

Теми семінарських занять

Тема 1. Філософія, її зміст і призначення у культурі (1 год.).

 1. Світогляд людини: його сутність, структура та історичні типи
 2. Предмет та об’єкт філософії. Основне питання філософії
 3. Місце філософії в системі культури. Філософія та фармація

Тема 2. Історичні типи філософії та філософствування (3 год.)

 1. Історія філософії: принципи, типологізація та історичні типи філософствування.
 2. Основні етапи еволюції філософського знання
  • Філософія Стародавньої Індії
  • Ранні філософські погляди Стародавнього Китаю
  • Антична філософія
  • Середньовічна філософія
  • Філософія доби Відродження
  • Філософія Нового часу
  • Німецька класична філософія
  • Сучасна філософія
  • Вітчизняна філософія

Тема 3. Пізнання. Наукове пізнання (2 год.)

 1. Пізнання як філософська проблема. Діалектика процесу пізнання. Практика та її роль в пізнанні
 2. Вчення про істину та проблема критерію істини
 3. Поняття науки. Форми і методи наукового пізнання

Питання  для підсумкового модульного контролю

 1. Предмет, статус філософії та її взаємовідносини з іншими науками.
 2. Функції філософії.
 3. Світогляд та філософія.
 4. Міфологія та релігія як витоки передумови виникнення філософії.
 5. Генезис змін предмету філософії в ході її розвитку.
 6. Філософська думка Стародавнього Китаю.
 7. Особливості світоглядних поглядів в Стародавньої Індії.
 8. Основні риси та напрямки античної філософії.
 9. Філософія Сократа.
 10. Філософська концепція Платона.
 11. Філософія Аристотеля.
 12. Філософія часів еллінізму та римська філософія.
 13. Характерні риси та особливості середньовічної європейської філософії.
 14. Філософія доби Відродження.
 15. Характерні риси та напрямки філософії Нового часу.
 16.  Особливості німецької класичної філософії.
 17. Критична філософія Канта.
 18. Філософська система Гегеля.
 19. Філософська концепція антропологічного матеріалізму Фейєрбаха.
 20.  Посткласична філософія: особливості та напрямки.
 21. Основні риси, тенденції та протиріччя сучасної філософії..
 22. Витоки та основні риси філософії марксизму.
 23. Філософія життя.
 24. Теорія надлюдини у поглядах Ніцше.
 25. Психоаналіз Фрейда.
 26. Неофрейдизм.
 27. Екзистенціалізм.
 28. Герменевтика.
 29. Сучасна релігійна філософія.
 30. Прагматизм.
 31. Позитивістські погляди у сучасній філософії.
 32. Неопозитивізм.
 33. Феноменологія Гуссерля.
 34. Структуралізм.
 35. Ситуація постмодерну в сучасній філософії.
 36.  Особливості та характерні риси української філософської думки.
 37.  Буття, матерія – вихідні поняття філософії, їх значення для сучасної науки.
 38. Свідомість як найвища форма відображення дійсності.
 39. Філософські методи пізнання, їх принципи та головні риси.
 40. Єдність чуттєвого і раціонального моментів пізнання.
 41. Проблема істини в філософії і науковому пізнанні.
 42. Форми наукового пізнання.
 43. Індивідуальна та суспільна свідомість.
 44. Суспільство та природи.
 45. Природа та сутність людини.
 46. Єдність та багатогранність історичного процесу.
 47. Глобальні проблеми сучасності та можливості їх розв’язання.
 48. Медицина та фармація як діяльність та знання.
 49. Взаємовідносини медицини, фармації та філософії.
 50. Сучасні теорії загального розвитку медицини та фармації.

Список літератури

 1. Алексеев П.В. История философии: учеб./ П.В. Алексеев. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2008. – 240 с.
 2. Гусев Д.А. и др. История философии / Д.А. Гусев и др. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»; Изд-во Эксмо, 2004. – 448 с.
 3. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учеб. 2-е издан.перераб./ О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 232 с.
 4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учеб. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – Х.: «Право», 2012. – 496 с.
 5. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. – М.: Мысль, 2010. Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с.
 6. Современный словарь по общественным наукам / Под общ.ред. Данильяна О.Г. – М.: ИНФРА-М., 2013. – 314 с.
 7. Філософія. Навч. посібник за ред.. О.М. Бардіна і М.П. Требіна. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 432 с.

Інформаційні ресурси з курсу філософії

 1. znaimo.com.ua
 2. pidruchniki.ws
Print Friendly, PDF & Email