Істория світової та української культури

Тематичний план лекцій з української мови та культури України для студентів заочної форми навчання

Лекція 1. Феномен культури

 1. Поняття культури в контексті історичної еволюції.
 2. Сутність культури, її особливості, структура, функції.
 3. Філософські концепції культури.

Лекція 2. Історична ретроспектива розвитку культури українського народу.

 1. Чинники формування української культури.
 2. Періодизація історії української культури.
 3. Характерні риси та особливості розвитку української культури.

Лекція 3. Духовна та матеріальна культура українського народу

 1. Особливості духовної культури українського етносу.
 2. Українська мова і духовність народу.
 3. Традиційна матеріальна культура українського народу.

Тематичний план семінарських занять з української мови та культури України для студентів заочної форми навчання

Семінарське заняття 1.

Тема: Українська культура як соціально-історичний феномен.

План

 1. Самовизначення українського етносу.
 2. Історико-культурні та географічні чинники формування української культури.
 3. Особливості духовної та матеріальної культури українського народу.

Семінарське заняття 2.

Тема: Історія української культури.

План

 1. Культура первісного суспільства на території України.
 2. Культура Київської Русі.
 3. Українська культура Нового часу.
 4. Виконання аудиторної контрольної роботи.

Семінарське заняття 3.

Тема: Культурний внесок України у світову цивілізацію

План

 1. Місце української культурі у світовому вимірі.
 2. Наукові та освітні надбання України у світовому векторі розвитку.
 3. Митці України та їх внесок у світову культуру.
 4. Підсумковий модульний контроль.

Питання для підсумкового  модульного контролю з української мови та культури України

 1. Предмет та завдання курсу «Історія української культури».
 2. Поняття культури та її концептуальне осмислення.
 3. Складові культури, її структура.
 4. Філософські концепції культури.
 5. Функції культури.
 6. Культура та цивілізація.
 7. Типологія культури. Основні підходи.
 8. Самовизначення українського етносу. Україна та її народ.
 9. Чинники формування української культури.
 10. Поняття «українська культура», її періодизація та джерела вивчення.
 11. Особливості духовного світу українського народу: світогляд, менталітет, національний характер, національна свідомість.
 12. Ментальне поле культури. Особливості українського менталітету.
 13. Українська мова і проблеми національної ідентичності.
 14. Традиційна матеріальна культура України.
 15. Поняття первісної культури, її періодизація та особливості на території України.
 16. Специфіка міфологічної та релігійної свідомості давньої людини.
 17. Скіфи та сармати, їх культура та світогляд.
 18. Пам’ятки та здобутки античної культури на території України.
 19. Характерні риси та особливості української культури княжої доби.
 20. Християнська модель світу: особливості світогляду та духовності Київської Русі.
 21. Виникнення і поширення слов’янської писемності.
 22. Книгописання та література Київської Русі. Пам’ятки писемної творчості Київської Русі.
 23. Зародження, розвиток шкільної освіти та наукові знання у добу Середньовіччя в українських землях.
 24. Розвиток мистецтв у Київській Русі. Визначні архітектурні пам’ятки княжої доби.
 25. Умови та особливості формування та розвитку української культури у польсько-литовську добу.
 26. Культурні новації українського народу доби Відродження.
 27. Характерні риси та особливості культури українського народу Нового часу та доби Просвітництва.
 28. Особливості барокового світогляду та його втілення в українському мистецтві XVII – першої половини XVIII ст. «Козацьке бароко».
 29. Відмінності європейського й українського Просвітництва. Особливості українського Просвітництва.
 30. Виникнення друкарства, перші друкарі та книгодрукарні в Україні.
 31. Характерні риси культури українського козацтва. Роль козацтва у розвитку української культури.
 32. Культурні новації українського народу Нового часу та доби Просвітництва.
 33. Берестейська церковна унія як прояв реформаційного руху та її вплив на розвиток української культури.
 34. Розвиток освітньої справи в українських землях у XVI-XVII ст.
 35. Полемічна література та її видатні представники.
 36. Розвиток освіти на Лівобережній та на Правобережній Україні в другій половині XVII – XVIII ст.
 37. Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української культури у ХІХ – ХХ ст.
 38. Ґенеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні в ХІХ – ХХ ст.
 39. Місце та роль Т.Г.Шевченка в розвитку української і слов’янської культур.
 40. Репресивні заходи царського уряду щодо української мови та культури у ХІХ ст.
 41. Українська культура на зламі століть – нове національно-культурне відродження наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
 42. Розвиток освіти в Україні на початку ХХ ст.
 43. Культурний ренесанс в 20-ті роки ХХ ст.
 44. Розвиток науки в Україні в ХХ ст.
 45. “Розстріляне відродження” в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні.
 46. Національна культура та її взаємозв’язки з культурами інших народів.
 47. Культурні процеси України у 50-80-ті роки ХХ ст.
 48. Особливості культури української діаспори.
Студент повинен знати та вміти дати визначення наступним поняттям:

Тема:  Феномен культури

 • Культура, соціалізація, культурні універсалії, культурний релятивізм
 • культурний етноцентризм, масова культура, традиційна культура
 • морфологія культури, національна культура, концепція, цивілізація.

Тема: Українська культура як соціально-історичний феномен.

 • Рід, плем’я, етнос, етногенез, народність, нація, культурна інтеграція
 • культурна консолідація, акультурація, асиміляція, українська культура.

Тема: Духовна та матеріальна культура українського народу.

 • Духовна культура, архетип, світоглядний синкретизм, менталітет,
 • національний характер, національна самосвідомість, толерантність,
 • матеріальна культура, диглосія.

Тема: Культура первісного суспільства на території України.

 • Антропосоціогенез, синкретизм, традиціоналізм, міфологія
 • магія, анімізм, табу, тотемізм, шаманізм, фетишизм.

Тема: Українська культура княжої доби.

 • Середньовіччя, апокриф, житійна література, притча
 • літописання, сакралізація, ікона, фреска, неф, мозаїка.

Тема: Українська культура доби Відродження, Нового часу та доби Просвітництва.

 • Секуляризація, Реформація, козацтво, церковна унія, бароко
 • «козацьке бароко», братства, гуманізм, рококо, класицизм
 • пантеїзм, деїзм, натурфілософія.

Тема: Національно-культурне Відродження в Україні у ХІХ-ХХ ст. Дайте визначення поняттям:

 • Національно-культурне відродження, національно-визвольний рух
 • українська національна ідея, громади, «хлопоманство, українофільство,
 • народництво, народовство, панславізм, егалітаризм.

Тема: Світова та українська культура ХХ ст.  Культурний внесок України у світову цивілізацію

 • Модернізм, соціалістичний реалізм, абстракціонізм, пролеткульт,  «хвильовізм»,
 • «хрущовська відлига», «шестдесятники», тоталітаризм, масова культура, діаспора.

 

Список літератури

 

 1. Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.А. Іванова, А.П. Лантух, Г.О. Хіріна, С.І. Шитов, А.О. Якуба. – Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2012. – 450 с.
 2. Історія української культури. Навч. посіб./за ред. О.Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 3. Історія світової культури. Навч. Посіб. / за ред. Л.Т.Левчук. 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с.
 4. Попович, М. Нарис історії культури України /М.Попович. – К.: АртЕк,1999.–728 с.
 5. Закович М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / за ред. М. Заковича. – К., 2007. – 567 с.
 6. Зотов В. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів / В. Зотов, А. Клімачова, В. Таран. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 269 с.
 7. Подольська Є. Культурологія: Навч. посіб. / Є. Подольська, В. Лихвар, К. Іванова. – К., 2003. – 288 c.
 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. пос. Вид 2-ге, перероб. і доп. /за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника/. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
 9. Культурология: Учебное пособие /сост. и отв. ред. А.А.Радугин/. – М.: Центр, 2001. – 304 с.
 10. Закович, М.М.Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. 4-те вид., випр. і допов. — К.: Знання, 2009. — 589 с. — (Вища освіта XXI століття).
 11. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. пос. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін. /за ред. М.М.Заковича/. – 2-ге вид, стереотипне. – К.: Знання, 2006. – 567 с.
 12. Культурология: учебн. пос. для студ. вузов /под. ред. А.Н.Марковой/. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 400 с. («Cogito ergo sum»).
 13. Культурология: Учебное пособие для студ. высш. уч. завед. [под научн. ред. проф. Г.Д.Драча]. – изд. 10-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 576 с.

Інформаційні ресурси з української мови та культури України

 1. http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=808
 2. http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=393
 3. www.history.org.ua
 4. litopys.org.ua
 5. uchebnikfree.com
Print Friendly, PDF & Email