Культурологія

Тематичний план лекцій

Тема 1. Культурологія як наука.

Тема 2. Культурний простір.

Тема 3. Типологія культури.

Тема 4. Мистецтво в системі духовної культури.

Тема 5. Культура як символічний світ людини.

Тема 6. Світ і людина первісної культури.

Тема 7. Антична культура.

Тема 8. Культура середньовіччя та епохи Відродження.

Тема 9. Культура Нового часу та епохи Просвітництва.

Тема 10. Особливості розвитку світової культури у ХІХ ст.

Тема 11. Світова культура ХХ – початку ХХІ ст.

 

Тематика семінарських занять

Тема 1. Культурологія як наука.

Тема 2. Культурнийпростір.

Тема 3. Типологіякультури.

Тема 4. Мистецтвовсистемідуховноїкультури.

Тема 5. Культура як символічнийсвітлюдини.

Тема 6. Світ і людинапервісноїкультури.

Тема 7.  Антична культура.

Тема 8. Культура середньовіччя та епохиВідродження.

Тема 9. Культура Нового часу та епохиПросвітництва.

Тема 10. Особливостірозвиткусвітовоїкультури у ХІХ ст.

Тема 11. Світова культура ХХ – початку ХХІ ст.

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 1. Культурологія як наука: предмет та об’єкт.
 2. Місце культурології в системі філософського знання.
 3. Історія розвитку культурології як науки.
 4. Категорії, принципи, методи, закони та функції культурології.
 5. Поняття культури в контексті  історичної еволюції.
 6. Сутність культури, її особливості. Структура культури.
 7. Суб’єкт та об’єкт  культури.
 8. Функції культури.
 9. Інформаційно-семіотична концепція культури.
 10. Поняття культурного простору, його структура.
 11. Теорії та моделі культури в науці. Тримірна модель культури.
 12. Культурні форми, їх властивості.
 13. Ментальне поле культури.
 14. Галузі культури. Типи культури. Форми культури. Види культури.
 15. Критерії типології культури.
 16. Матеріальна та духовна культура.
 17. Культури релігійні та світські.
 18. Регіональна типологія культури.
 19. Культури різних видів діяльності.
 20. Культура різних типів аудиторії та рівнів майстерності.
 21. Особливості духовної культури та її види.
 22. Духовна культура та її значення в житті людини  і людства.
 23. Міфологія, релігія, філософія, мистецтво та наука як основні феномени духовної культури.
 24. Мистецтво як унікальний механізм культурної революції.
 25. Роль мистецтва в житті суспільства.
 26. Диференціація і інтеграція видів мистецтва.
 27. Соціальні функції мистецтва.
 28. Особистість як суб’єкт культури.
 29. Форми взаємодії особистості та культури.
 30. Процеси соціалізації, інкультурації, соціальної адаптації.
 31. Форми символічного буття людини.
 32. Особливості та загальні ознаки первісної культури.
 33. Мислення стародавньої людини та форми його світосприйняття.
 34. Синкретизм первісної культури.
 35. Архаїчні уявлення про світ і людину. Специфіка міфологічної свідомості.
 36. Поняття «античний світ».
 37. Характерні особливості культури Стародавньої Греції
 38. Характерні особливості культури Стародавнього Риму.
 39. Загальні ознаки культури доби Середньовіччя.
 40. Клерикальна культура середньовічного суспільства.
 41. Світська культура Середньовіччя.
 42. Періодизація та загальна характеристика культури доби Відродження.
 43. Значення доби Відродження в контексті історії європейської культури та мистецтва.
 44. Реформація: нова система цінностей.
 45. Наукова революція ХVІІ ст. та формування світоглядних основ культури Нового часу.
 46. Сутність секуляризації культури Нового часу.
 47. Особливості розвитку світової культури доби Просвітництва.
 48. Загальна характеристика та особливості європейської культури ХІХ ст.
 49. Основні художні напрями: неокласицизм, романтизм, реалізм.
 50. Періодизація, особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст.
 51. Панорама художнього процесу ХХ ст. (модерн, модернізм, неореалізм, поп-арт).
 52. Пошуки рішення глобальних проблем людства.

Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Іванова, К. А. Культурологія. Кредитно – модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культурології / К. А. Іванова, В. Д. Лихвар. – Х. : Вид–воНФаУ : «Золоті сторінки», 2009. – 280 с.
 2. Подольская, Е. А. Культурология : учеб.пособие для студ. вузов / Е. А. Подольская, В. Д. Лихвар, К. А. Иванова. – Х. :Изд–во НФаУ : «Золотые страницы», 2003. – 160 с.

Додаткова:

 1. Арнольдов, А. И. Культура, человек, картина мира / А. И. Арнольдов, В. А. Кругликов. – М., 1987. – 353 с.
 2. Багатський, В. В. Культурология: история и теория мировой культуры ХХ века : учеб.пособие / В. В. Багатський, Л. И. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 304 с.
 3. Библер, В. С. Цивилизация и культура. Философские размышления в канун ХХI / В. С. Библер. – М. : Изд. центр. РГГУ,1993. – 48с.
 4. Бобахо, В. А. Культурология:программа базового курса, хрестоматия, словарьтерминов / В. А. Бобахо, С. И. Левикова. – М. : Гранд: Фаир-Пресс, 2002. – 400 с.
 5. Булгаков, С. Н. Нация и человечество : соч. в 2–х т. / С. Н. Булгаков. – М. : Наука, 1993. – Т.2. – 752 с.
 6. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетарное явление [Электронный ресурс] / В. И. Вернадский. – М., 1991. – Режим доступа до http://elibrary.ru/books/vernadsky/obl.htm.
 7. Гатальская, С. М. Философия культуры / С. М. Гатальская. – К, 2005. – Режим доступа до http://uchebnikionline.ru/filosofia/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm.htm
 8. Гончарук, Т. В. Культурологія : навч. посібник / Т. В. Гончарук. – Тернополь : Карт-бланш, 2004. – 214 с.
 9. Гриненко, Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г. В. Гриненко. – М. :Изд. Высшееобразование, 2005 – 940 с.
 10. Гуревич, П. С. Культурология / П. С. Гуревич. – М. : Проект, 2003. – 336 с.
 11. Гуревич, П. С. Философия культуры : учеб.пособие / П. С. Гуревич. – 2-е изд., доп. – М. : АСПЕКТ-ПРЕСС, 2001. – 288 с.
 12. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. / Сост. и коммент. Ю. А. Белова / Отв. ред. О. Платонов. – М. : Институт русской цивилизации, 2011. – 816 с.
 13. Дробышева, Е. Э. Краткий словарь терминов и понятий курса культурологии : Учебное пособие / Е. Э. Дробышева / – Владивосток : ДВГМА им. Адм. Г.И. Невельского, 2000. – 37 с.
 14. Каган, М. С. Философская теория ценностей / М. С. Каган. – СПб., 1997. – 205 с.
 15. Кармин, А. С. Культурология. Краткий курс / А. С. Кармин. – СПб. : Питер, 2010. – 240 с.
 16. Культурология. История мировой культуры : учеб.для вузов / под ред. проф. А. Н. Марковой. – М. : ЮНИТИ–Дана, 2010. – 600 с.
 17. Культурология: Кредитно–модульный вариант : учеб.для вузов / колл. авт.: Г. В. Драч, О. М. Штомпель, Л. А. Штомпель, В. К. Королев, НМС по культурологии. – СПб. : Питер, 2010. – 384 с.
 18. Лосев, А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М.: Политиздат, 1991.- 525 с.
 19. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – М. :Гнозис, 1992. – 272 с.
 20. Мировая художественная культура : в 2 т. / Б. А. Эренгросс, В. Р. Арсеньев, Н. Н. Воробьев и др. – М. : Высш. шк., 2005. – 511 с.
 21. Степин, В. С. Культура. Новый философский словарь / В. С. Степин. – М. : Книжный дом, 2003. – 1280 с.
Print Friendly, PDF & Email