Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Кафедра філософії та соціології проводить активну роботу щодо розвитку міжнародної співпраці з науковими та видавницькими центрами країн СНД та Євросоюзу.

Викладачі кафедри постійно приймають участь у міжнародних коференціях та публікують матеріали власних досліджень.

 

 

 

Матеріали досліджень викладачів кафедри, які були розміщенні за кордоном за останні п’ять років:

 

 1. Ivanova K. A., Lantukh A. P., Balabay Ya. V. Bioethical Aspects of Doctor – Patient Interaction / A. Ivanova, A. P. Lantukh, Ya. V. Balabay // International Conference on Pharmaceutical Drugs, May 15-17 2017, UAE. – p. 43.
 2. Ivanova K., Filyanina N., Savchenko A. Problems of Teaching of Sociology in High School: Analysis of National and Foreign Experience / // London Review of Education and Science, 2017 – № 2. (22) (July-Desember). Volume XI. Imperial College Press, 2017. – P. 580-588.
 3. Артеменко А. П., Артеменко Я. И. Гуманизация, или технологии «мягкой власти» в городском пространстве: семиотика лофта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2018. Т. 11. Вып. 3. С. 319–331.
 4. Артеменко А.П., Артеменко Я.И. Экзистенциальные основания ментального образа города // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2018,15 (2): 239-256.
 5. От репрезентации пространства к пространству репрезентации: современные визуальные исследования. Стаття Вестник Томского государственного университета (серия Философия, Социология, Политология), 2018 № 44 – C. 61–69.  http://DOI: 10.17223/1998863Х/44/6
 6. Гуманизация, или технологии «мягкой власти» в городском пространстве: семиотика лофта. Стаття Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2018. Т. 11. Вып. 3. – С. 319–331. https://doi.org/10.21638/spbu12.2018.304
 7. Экзистенциальные основания ментального образа города. Стаття Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2018,15 (2):; С. 239-256. http://DOI: 10.1501 / MTAD.15.2018.2.14
 8. Филиппенко Р.И. Ф.И.Шмит – председатель Вольного факультета искусств // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2019. – Т. 161, кн. 2–3. – С. 199–207. doi: 10.26907/2541-7738.2019.2-3.199-207
 9. Karina Ivanova, Yana Balabay, Oleg Sadovnikov. Morphing of mass consciousness and remythologization in situation of globalization. – Science Review Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2020. – 3(30). – p. 28 – 33. http://DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr
 10. Ivanova K. A., Khirina A. O, Balabay Ya.V. The Contribution Of Mykola Sumtzov In The Study Of Alexandr Pushkin Legacy (Based On Kharkiv Materials). – World Science: RS Global Sp. z O.O., 2020. 5(57).С.20-23.
 11. Артеменко Я.И. Визуальность и визуализация в перспективе “текучей современности” // Society, culture and personality in the modern world: Materials of the X scientific international conference on February, 16-17, Prague – 2020.- Vedecko vydavatelske centrum “Sociosphere CZ” , 2020.- Р. 21-25.
 12. Society, culture and personality in the modern world: Materials of the X scientific international conference on February, 16-17, Prague – 2020.- Vedecko vydavatelske centrum “Sociosphere CZ” , 2020.- Р. 21-25. С. 21-25. http://sociosphera.com/conference/2020/obwestvo_kul_tura_lichnost_v_sovremennom_mire
 13. Ivanova K. A., Khirina A. O, Balabay Ya.V. The Contribution Of Mykola Sumtzov In The Study Of Alexandr Pushkin Legacy (Based On Kharkiv Materials). – World Science: RS Global Sp. z O.O., 2020. 5(57).С.20-23. http://DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31052020/7084
 14.  THE ACADEMIC COURSE OF RHETORIC AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE HUMANITARIAN TRAINING FOR MODERN PROFESSIONALS Збірка статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION”, 2-4 червня 2021 Лондон, Велика Британия https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-2-4-iyunya-2021-goda-london-velikobritaniya/

 

 

Науковці кафедри приймають участь у міжнародних наукових конференціях. Так за останні п’ять років, з різною формою участі, наукові дослідження кафедри були представленні: 

 1. Ivanova K. A., Lantukh A. P., Balabay Ya. V. Bioethical Aspects of Doctor – Patient Interaction / A. Ivanova, A. P. Lantukh, Ya. V. Balabay // International Conference on Pharmaceutical Drugs, May 15-17 2017, UAE. – p. 43.
 2. Іванова К. А., Мелентьєва Т. М., Балабай Я. В. Якуба А. О. Проблеми викладання соціології у вищій школі. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду / К. А. Іванова, Т. М. Мелентьєва та ін. // Матеріали ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України, 12-13 жовтня 2017 р., м. Харків. – с. 422-423.
 3. Хіріна Г. О.  Щодо питання гармонії філософії та релігії / Г. О. Хіріна // Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2017 р., Львів). Львів, 2017. С. 103-105.
 4. Хіріна Г. О. Духовні підвалини у вихованні лікарів та фармацевтів Імператорського університету / Г. О. Хіріна // ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання» 12-13 жовтня 2017 р. м. Харків, 2017 р. С. 438-441.
 5. Садовніков О. К. Мифологизация в околонаучном пространстве / Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VIIІ міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 64-70.
 6. Филиппенко Р.И. Харьковская школа истории искусства: «медальные сочинения» студентов университета // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм : [матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю] (м. Харків, 19–20 квітня 2018 року). Харків : Видавництво НФаУ, 2018. – С. 152–159.
 7. Іванова К. А., Балабай Я. В., Кулакова О. М. Місце філософії у процесі формування професійної компетентності майбутнього фахівця / К. А. Іванова, Я. В. Балабай, О. М. Кулакова // Матеріали VII науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 15 листопада 2019, м. Харків. – с. 19 – 23.
 8. Artemenko Ya.I. The problem of visualization in the teaching of Philosophical disciplines// Сучасна  фармація:  історія,  реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.: у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.414-416.
 9. К. А. Іванова, О. М. Кулакова, Т. М. Мелентьєва Дистанційна освіта у вищій школі // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали Міжнародної наукової конференції 29-30 березня 2019 р. / Наук. Ред. О. Ю. Висоцький. – Частина І — Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. — С. 240–241.
 10. Кулакова О. М. Методологічні проблеми теорії національної самосвідомості // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність / Матеріали Міжнародної наукової конференції 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 285-286.
 11. Кулакова О.М. Філософія освіти як аналіз проблем інтегративного розвитку науково-освітньої системи / О. М. Кулакова // Сучасна фармація: історія,  реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 412-413.
 12. Іванова К. А. , Кулакова О. М. Біоетика – нова філософська парадигма // Матеріали VII національного конгресу з біоетики 30 вересня – 2 жовтня 2019 р., м. Київ. – Київ, 2019. – С. 119-120.
 13. Кулакова О.М. , Мелентьєва Т. М. Проблемне поле якості освіта вищої школи // Теорія та практика сучасної науки та освіти / Матеріали Міжнародної наукової конференції 29-30 листопада 2019 р. / Наук. Ред. О. Ю. Висоцький. – Частина ІІ — Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. — С. 57–58.
 14. Садовніков О.К. Філософські виклики для сучасної фармації. Сучасна фармація: історія, теорія,реалії та перспективи розвитку. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю,присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України. с.347-350. 19-20 вересня 2019 м. Харків.
 15. Садовніков О. К. Гуманітарна освіта та сучасність. // Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст : матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2019 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 301– 304 с.
 16. Садовніков О. К., Дуброва М. С. Прояви реміфологізації в сучасному суспільстві. // Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст : матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2019 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 113 – 115 с.
 17. Садовніков О. К., Побігайло О. С. Масова свідомість в процесі глобалізації. // Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст : матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2019 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 115 – 119 с.
 18. Садовніков О.К. Перспективи гуманітарної освіти в Україні. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019р.: у 4 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 83.
 19. Садовніков О.К., Коцюруба Є.Р. Релігійність, атеїзм та мода на релігію в Україні. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації» 26 квітня 2019 року. – Маріуполь 2019. – С. 143-146.
 20. Филиппенко Р.И., Хирина А.А. К вопросу об истории создания Харьковского фармацевтического института // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присв. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м.Харків, 19–20 вересня 2019 р.: у 2 т.: Харків : НФаУ, 2019. – Т.2. – С. 418–419.
 21. Хіріна Г.О. Роль навчально-методичного комплексу дисциплін філософського циклу у підвищенні якості підготовки спеціалістів у галузі фармації // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присв. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19–20 вересня 2019 р.: у 2 т.: Харків : НФаУ, 2019. Т.2. С.416–418.
 22. Іванова К. А., Балабай Я. В., Садовніков О. К. Біоетика в гуманістично-релігійному контексті / К. А. Іванова, Я. В. Балабай, О. К. Садовніков // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу», Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, 11-12 червня 2020 р. – c. 147 – 151.
 23. Іванова К.А., Балабай Я.В. Виклики системи освіти спричинені світовою пандемією COVID-19 // Вплив пандемії на розвиток науки, LIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 12 жовтня 2020 року. – Ч.1 – с.38 –43.
 24. Melentieva Т. M., Balabay Ya. V. To The Problem Of Social Presence Of Labor // Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Львів, 11 – 12 грудня 2020 р. – с. 42 – 45.
 25. К. А. Іванова, О. М. Кулакова, Хіріна Г.О. Принципи корпаративної культури //Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – С. 262-264.
 26. Іванова К. А. , Мелентьєва Т. М., Кулакова О.М. Зародження хіміко-фармацевтичної промисловості в Україні в хіх ст. / Матеріали LІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вплив пандемії на розвиток науки» (12 жовтня 2020 р., м. Вінниця). – Вінниця., 2020. – С. 43-45.
 27. Кулакова О.М. , Кулакова Ю. А. Естетичні аспекти впливу реклами на людину та суспільство в цілому / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Priority directions of science and technology development» (27 вересня 2020 р., м. Київ). – К., 2020. – С. 592-595.
 28. Кулакова О.М. , Лаврент’єв М. А. Зміни морального виховання дітей / Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 130.
 29. Кулакова О.М. , Шостак О. І. Як молодь вирішує проблему сенсу життя / Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 131.
 30. Кулакова О.М. , Дорошенко С.Р. , Ляхович А.В. Роль мови у конструюванні реальності / Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Boston, USA 18-20 November 2020. – Boston, USA, 2020. С. 661-664.
 31. Садовніков О.К., Лавре’нтєв М. А. Пізнання та інформаційна диференціація / О. К. Садовніков, М. А. Лавре’нтєв // XХVІІІ міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я.” (MicroCAD-2020), Харків, НТУ «Харківській політехнічний інститут», 2020. – С. 130.
 32. Садовніков О. К., Аділова Д. Культура в процесі глобалізації / Садовніков О. К., Аділова Д. // XХVІІІ міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я.” (MicroCAD-2020), Харків, НТУ «Харківській політехнічний інститут», 2020. – С. 102.
 33. Садовніков О.К., Хіріна Г.О. Доцільність гаджетів в сучасному освітньому процесі // Матеріали 32 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні досягнення сучасних наукових досліджень», 21 червня 2020 р. м. Одеса. – С. 73-75.
 34. Іванова К. А., Балабай Я. В., Кулакова О. М. Вивчення філософських дисциплін – запорука якісної університетської освіти (огляд зарубіжного досвіду) / К. А. Іванова, Я. В. Балабай, О. М. Кулакова // Збірник матеріалів наради-семінару завідувачів кафедр соціогуманітарних дисциплін медичних та фармацевтичних факультетів ЗВО України «Шляхи підвищення якості підготовки студентів і аспірантів медичних університетів в контексті викладання соціогуманітарних дисциплін» – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. – с. 21 – 23.
 35. Melentieva Т. M., Balabay Ya. V. To The Problem Of Social Presence Of Labor // Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Львів, 11 – 12 грудня 2020 р. – с. 42 – 45.
 36. Филиппенко Р.И. Харьковская школа истории искусства: А. И. Успенский // Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов XII Международной научной конференции, посвященной 125-летию Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (Харьков, ноябрь 2020). – Харьков : ООО «НТМТ», 2020. – С. 75–76.
 37. Хіріна Г.О. Єгор Іванович Колтуновський: відроджуємо забуті імена // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 220-річчя створення Харківської єпархії), 5 листопада 2019 р., м. Харків. Харків : ХДС, 2020. С. 406-411.
 38. Хіріна Г. О., Савченко А. О. Особливості підготовки фармацевтичних кадрів у Російській імперії протягом XVIII-XIX ст.: історичний аспект/ Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. Х.: НФаУ, 2020. С.339-342.
 39. Karina Ivanova, Tetyana Melentieva, Yana Balabay. Independent Work Of The Student As An Organizational Factor Of Distance Learning // Proceedings Of The Ii International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World». January 24, 2021. p. 80-84.
 40. Іванова К.А. Артеменко Я.І. The Academic Course Of Rhetoric As An Important Element Of The Humanitarian Training For Modern Professionals // Збірка статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «The World Of Science And Innovation», 2-4 червня 2021 Лондон, Велика Британія.
 41. Іванова К. А., Балабай Я. В. Актуалізація етичного вчення Альберта Швейцера у сучасній біоетиці // Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, ВР ІФ ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2021. С.36-39.
 42. Lyubima O., Khirina G. Discovering new names in the history of Nuph: Volodymyr Yelin. // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). Харків: НФаУ, 2021. С.562-56.
 43. Karina Ivanova, Tetyana Melentieva, Yana Balabay. Independent Work Of The Student As An Organizational Factor Of Distance Learning // Proceedings Of The Ii International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World». January 24, 2021. p. 80-84.15. Іванова К.А., Садовніков О.К., Хіріна Г.О. Міський простір Харкова як частка музейного комплексу НФаУ/ Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності: матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2021 р. / [редкол. : М.К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова, 2021. С.54-58.
 44. Филиппенко Р.И., Хирина А.А. К вопросу об истории создания Харьковского фармацевтического института // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присв. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19–20 вересня 2019 р.: у 2 т.: Харків : НФаУ, 2019. Т.2. С.418–419.
 45. Хіріна Г. О., Кулакова О. М. Філософія та богослов’я як предмети викладання на медичному факультеті харківського імператорського університету: до історії питання / Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, ВР ІФ ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2021. С.101-106.
 46. Яворська Л., Хіріна Г. Відкриваємо нові імена в історії НФаУ: Борис Ібрагімов // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка (18-19 березня 2021 р., м. Харків). Харків: НФаУ, 2021. С.578-580.
Print Friendly, PDF & Email