Напрямки наукової та методичної роботи

Напрямки наукової та методичної роботиНаукова робота кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців та покращенню методики викладання.

 

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

  • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь науково-педагогічного персоналу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
  • стажування науково-педагогічного персоналу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
  • різні види діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • залучення студентів до наукової роботи.

 

На кафедрі філософії та соціології виконується науково-дослідна робота “Аналіз розвитку системи вищої освіти та науки в Україні та практичні рекомендації щодо реформування освітньої галузі”.

Також ведеться науковий пошук в напрямку історії нашого університету та історії видатних особистостей НФаУ.

 

Відповідальна за наукову роботу кафедри доцент Яна Володимирівна Балабай.

ПЛАН науково-дослідної роботи кафедри філософії та соціології на 2021-2022 навчальний рік

 

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри ведеться у декількох напрямах: розробка та оновлення планів та програм навчальних дисциплін, в тому числі з елементами дистанційної форми навчання; удосконалення навчально-методичного комплексу; розробка методичних рекомендацій та посібників;  підвищення якості навчання, поточного та підсумкового контролю й оцінювання знань студентів; впровадження дистанційної форми навчання та тестування, інших інноваційних та сучасних методів навчання (кейс-методів, міждисциплінарних круглих столів та семінарів, рольових ігор);  стажування викладачів кафедри за кордоном і співпраця з гуманітарними кафедрами університету, зарубіжними вищими навчальними закладами.

Методична робота викладачів кафедри охоплює систематичне вивчення філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури, регулярне проведення  методичних семінарів для викладачів кафедри та круглих столів, перегляд та удосконалення методичних розробок, що проводяться кафедрою.

Відповідно до плану навчально-методичної роботи кафедри на 2021 рік колективом кафедри заплановано видання методичних статей; проведення міждисциплінарних методичних семінарів з актуальних проблем викладання дисциплін гуманітарного спрямування. Враховуючи тенденції до практичного застосування отриманих знань, кафедра щорічно проводить мініконференції професорсько-викладацького складу з аспірантами; залучає їх до участі у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах.

Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД) кафедри філософії та соціології НФаУ – це система дидактичних засобів навчання з філософських дисциплін, метою якої є повна реалізація освітніх і виховних завдань, сформульованих навчальними програмами дисциплін. НМКД – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки фармацевтів в НФаУ.

Призначення НМКД полягає в забезпеченні цілісного навчального процесу з певної дисципліни в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційних форм навчання. НМКД має забезпечити всі основні етапи педагогічного процесу − надання навчальної інформації та її сприйняття, набуття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю та основних функцій освітнього процесу.

Новацією останніх років роботи кафедри філософії та соціології НФаУ стала розробка матеріалів для аудиторної та самостійної роботи з дисциплін кафедри у формі робочих зошитів, які вже показали свою ефективність при проведенні семінарських занять та перевірки виконання самостійної роботи студентів. Вдалою стала розробка для іноземних студентів конспектів лекцій з дисциплін «Філософія», «Історія світової та української культури», «Логіка» разом з завданнями, які студенти виконують як під час семінарських занять, так і в процесі самостійної роботи.

 

Відповідальна за методичну роботу кафедри доцент Ганна Олександрівна Хіріна.

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА_2021-2022 Н.Р.

 

Print Friendly, PDF & Email