Філософія, етика та естетика

Філософія, етика та естетика

           Курс «Філософія, етика та естетика» слід визначити як базову, ключову і складову частину єдиного циклу суспільних дисциплін. Даний курс орієнтований на творче розуміння світової філософської думки, виховання у студентів культури мислення, вміння проводити науковий аналіз проблем сучасного життя і розуміння трансформацій суспільної свідомості. Вивчення курсу спрямоване на формування духовного світу студента як людинуи яка усвідомлює своє місце в світі і в суспільстві, орієнтується в розумінні власного існування, цінності життя.

          Головною метою є навчити студента використовувати набуті знання філософії у власному житті, міжособистісних відносинах, наукової та практичної діяльності. Мета і завдання даного курсу – ознайомити студентів з філософським надбанням світової і вітчизняної думки, надати можливість для формування методологічного підґрунтя розуміння світу і його окремих складових, сформувати уявлення щодо людини, її місця і ролі в світі і суспільстві. Курс надає студентам можливість опанувати філософські способи мислення, основні філософські принципи, засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії і сутність природи людини.

         Предметом вивчення курсу є людина, світ і їх взаємодію в процесі історичного розвитку суспільного життя, розширення і поглиблення знань про світ при формуванні теорій, навчань і систематизації знань і формуванні наукових уявлень, що спираються на закони і принципи, які становлять сутність процесів, явищ і самого світу як цілісної системи.

Філософія, етика та естетика

 

 

Підручник з філософії

 

Робоча програма Філософія, етика та естетика

 

Питання до ПМК Філософія, етика та естетика 2021

 

 

 

 

Силабус_ФЕЕ_Ф(4,10)_2021-2022

Силабус_ФЕЕ_Ф(3,10)мед._2021-2022

Силабус_ФЕЕ_Ф(3,10)_2021-2022

Силабус_ФЕЕ_ТФП(4,10)_2021-2022

Силабус_ФЕЕ_ВМ(5,10)ХВ_2021-2022

 

 

Інформаційні ресурси з курсу філософії, етики та естетики в мережі Internet:

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1063

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=1064

https://platona.net/

https://stud.com.ua/filosofiya/

 

Print Friendly, PDF & Email