Логіка

Тематичний план лекцій


Тема 1.
Логіка як наука. Предмет і завдання формальної логіки. Основні закони логіки.
Тема 2. Основні форми мислення.

Теми семінарських занять


Тема 1.
Предмет і завдання формальної логіки. Поняття як форма мислення. Основні закони логіки.
Тема 2. Судження як логічна форма. Логічний квадрат.
Тема 3. Умовивід як логічна форма. Дедуктивні та індуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм.

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 1. Логіка як наука.
 2. Історичні етапи розвитку науки логіки.
 3. Поняття мислення. Характеристика логічного мислення.
 4. Мова логіки.
 5. Значення логіки та її зв’язок з іншими науками.
 6. Поняття як основна форма мислення.
 7. Об’єм і зміст понять. Закон зворотного відношення між змістом й обсягом понять.
 8. Відношення між поняттями. Кола Ейлера.
 9. Узагальнення як логічна операція з поняттями.
 10. Обмеження як логічна операція з поняттями.
 11. Види та правила поділу понять.
 12. Логічні вимоги до визначення поняття.
 13. Судження як форма мислення.
 14. Прості судження, їх типи й структура.
 15. Види атрибутивних суджень за кількістю і якістю.
 16. Відношення між атрибутивними судженнями. Логічний квадрат.
 17. Складні судження та їх види.
 18. Принципи встановлення істинності складного судження..
 19. Закон тотожності.
 20. Закон (не)суперечності.
 21. Закон виключеного третього.
 22. Закон достатньої підстави.
 23. Значення законів логіки.
 24. Умовивід як форма мислення.
 25. Дедуктивні умовиводи, їх види та значення. Простий категоричний силогізм.
 26. Індуктивні умовиводи.
 27. Логічні аспекти комунікації. Логіка питання та відповіді.

Список рекомендованої літератури

 1. Гетманова А.Д. Учебник по логике. – М.: Омега – 2005. – 424 с.
 2. Хоменко І.В. Основи логіки. / Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.
 3. Жеребкін В.Є. Логіка / Підручник. – К: Знання, 2004. – 255 с.
 4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М.: Юристъ, 2002. – 256 с.
 5. Цалін С.Д. Логічний словник-довідник: 4-те вид., випр. і доп. – Х.: Факт, 2006. – 400 с.

Інформаційні ресурси:

 1. http://blogyka.ru
 2. http://www.profguide.ru/myshlenie/logic
 3. http://all-sci.net/logika/obschie-zadachi.html
Print Friendly, PDF & Email