Соціологія

Тематичний план лекцій

Тема 1. Соціологія як наука. Історія соціології.
Тема 2. Соціальна структура суспільства. Соціокультурна система суспільства.

Тематичний план семінарських занять

Змістовий модуль I. Соціологія: системний погляд на суспільство
Тема 1. Соціологія як наука. Історія соціології.
Тема 2. Соціальна структура суспільства.
Змістовий модуль II. Спеціальні соціологічні теорії
Тема 3. Соціологія сім’ї.
Тема 4. Соціологія освіти.

Семінарське заняття №1
Соціологія як наука. Історія соціології

План семінарського заняття

 1. Специфіка соціологічної системи знання. Об’єкт, предмет, методи соціології.
 2. Структура соціологічного знання.
 3. Функції соціології.
 4. Основні етапи становлення соціології як самостійної роботи.

Теми доповідей

 1. Соціологічна концепція О. Конта
 2. Соціологія  Г. Спенсера
 3. Розуміюча соціологія М. Вебера
 4. Соціальний реалізм  Е. Дюркгейма
 5. «Протестантська етика та дух капіталізму» М.Вебер
 6. Праця «Самогубство» Е. Дюркгейма
 7. Соціологічні ідеї марксизму
 8. Емпіричні соціологічні дослідження
 9. Розвиток української соціології
 10. Особливості сучасного становища в української соціологічної науці.

Семінарське заняття №2
Соціальна структура суспільства
План семінарського заняття

 1. Поняття соціальної структури. Основні елементи соціальної структури.
 2. Теорія соціальної стратифікації.
 3. Теорія соціальної мобільності.
 4. Відкриті та закриті суспільства.

Теми доповідей

 1. Основні концепції соціальної структури суспільства
 2. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна
 3. Соціально-класова структура України
 4. Маргінальні групи у суспільстві
 5. Молодь як специфічна соціально-демографічна група
 6. Соціальні проблеми жінок в сучасному суспільстві
 7. Соціальні проблеми міграції

Семінарське заняття №3
Соціологія сім’ї
План семінарського заняття

 1. Сім’я як соціальний феномен.
 2. Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група.
 3. Структура та функції сім’ї.
 4. Тенденції розвитку сучасної  сім’ї.

Теми доповідей

 1. Походження шлюбу та сім’ї
 2. Соціальні ролі у сім’ї
 3. Сім’я та формування особистості
 4. Студентська  сім’я
 5. Критичні концепції сучасної сім’ї
 6. Трансформація сімейних функцій
 7. Проблеми неповних сімей
 8. 8.Сімейні конфлікти

Семінарське заняття №4
Соціологія освіти
План семінарського заняття

 1. Предмет соціології освіти. Освіта як соціальний феномен.
 2. Етапи розвитку освіти як соціального інституту.
 3. Зв’язок системи освіти з іншими соціальними інститутами суспільства.
 4. Тенденції розвитку системи освіти на Україні.

Теми доповідей

 1. Соціологічні дослідження питань освіти
 2. Якість сучасної освіти на Україні
 3. Модернізація сучасної освіти
 4. Освіта як ресурс соціальної мобільності молоді
 5. Болонський процес
 6. Вища освіта на Україні: перспективи розвитку
 7. Освіта: термінальна або інструментальна цінність?
 8. Трансформація соціальних функцій вищої освіти у сучасних реаліях

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

 1. Соціологія як наука. Місце соціології в системі суспільних наук.
 2. Структура і функції соціології.
 3. Методи дослідження у соціології
 4. Основні етапи становлення соціологічної думки.
 5. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні і Росії.
 6. Основні напрямки західної соціології  ХХ ст.
 7. Соціальна структура суспільства, основні методологічні підходи до її вивчення.
 8. Основні елементи соціальної структури суспільства.
 9. Соціальна стратифікація: поняття та основні підходи до вивчення.
 10. Соціальна мобільність: поняття та різновиди.
 11. Соціальна стратифікація та мобільність у сучасному українському суспільстві.
 12. Особистість як предмет соціологічного аналізу. Структура особистості.
 13. Поняття соціального статусу та соціальної ролі. Статусно-рольова концепція особистості.
 14. Соціалізація особистості: поняття та основні підходи до вивчення.
 15. Інститути та агенти соціалізації.
 16. Види та етапи соціалізації особистості.
 17. Девіація та соціальний контроль.
 18. Соціальна активність особистості.
 19. Культура як предмет соціологічного аналізу. Культура та цивілізація.
 20. Типи, види та форми культури.
 21. Суперкультура, субкультура та контркультура. Молодіжна субкультура.
 22. Структура і функції культури. Культура і мова.
 23. Стереотипи, міфи і символи як складові елементи культури.
 24. Поняття соціокультурного процесу. Основні моделі соціокультурних змін.
 25. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.
 26. Сім’я як предмет соціологічного аналізу. Основні підходи до вивчення сім’ї.
 27. Сім’я як соціальна спільність, соціальний інститут та мала група.
 28. Структура і функції сім’ї.
 29. Сучасні тенденції розвитку сім’ї та шлюбу.
 30. Релігія як предмет соціологічного аналізу. Соціологічні підходи до вивчення релігії.
 31. Структура і функції релігії.
 32. Типологія релігій.
 33. Тенденції розвитку релігії у сучасномусвіті.
 34. Релігійна ситуація в Україні.
 35. Соціологічний аналіз політики. Основні підходи до вивчення політики.
 36. Соціологія влади. Соціологічні концепції влади.
 37. Легітимність влади: поняття та основні підстави.
 38. Політичні відносини в структурі суспільних відносин.
 39. Політичні процеси в Україні.
 40. Праця як соціальне явище і процес. Соціологічні підходи до вивчення економічних відносин.
 41. Структура і функції економіки.
 42. Соціально-трудові відносини. Менеджмент і маркетинг в сучасних ринкових відносинах.
 43. Економічні відносини в Україні: стан та тенденції розвитку.
 44. Предмет і структура соціології освіти.
 45. Освіта як соціальна система: її структура і функції.
 46. Тенденції розвитку сучасної системи освіти. Освіта в Україні.
 47. Наука як суспільний феномен. Соціологічні підходи до вивчення науки.
 48. Особливості сучасного стану розвитку науки. Наука в Україні.
 49. Медицина, фармація і охорона здоров’я як предмет соціологічного аналізу.
 50. Система охорони здоров’я  в Україні: етапи становлення і сучасний стан.

Список рекомендованої літератури

 1. Арон Р. Этапыразвитиясоциологическоймысли / Р.Арон ; Общ. ред. и предисл. П. С. Гуревича. – М.: Издательскаягруппа «Прогресс» – «Политика», 1992. – 608 с.
 2. Вебер М. Избранныепроизведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
 3. Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець. – К., 2006. – 552 с.
 4. Дюркгейм Э. Социология образования /Э.Дюркгейм;[науч.ред. В.С.Собкин, В.Я.Нечаев;пер. с фр. Т.Г.Астаховой]. – М.:ИНТОР, 1996.– 80с.
 5. Досягнення освіти Харківщини : Інформаційно-аналітичні матеріали до обласної конференції «Підсумки розвитку освіти і науки Харківської області в 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013 навчальний рік». – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 72 с.
 6. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология / В. И. Добреньков, А. И.Кравченко:В 15 т. Т. 1. Теория и методология – М.: ИНФРА, 2003.
 7. Герасимчук А. А. Соціологія: навчальний посібник. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003.- 88 с.
 8. Горбунова М. Ю. Общая социология. Конспект лекций / М. Ю. Горбунова. – М., 2008. – 160 с.
 9. Зборовский Г. Е. История социологии / Г. Е. Зборовский. – М.: Гайдарики, 2004. – 592 с.
 10. Кастельс М. Информационнаяэпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс.– М.: ГУ-Высш. шк. экономики, 2000.
 11. Катаєв С. Л. Українське суспільство / С. Л. Катаєв. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – 203 с.
 12. Лавриненко В. Н. Социология: Учебник / В. Н. Лавриненко. – ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 407 с.
 13. Рысь Ю. И., Степанов В. Е. Социология: Учебник / Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов. – М., 2003.
 14. Подольська Є. А., Дікова–Фаворська О.М. Соціологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів / Є. А. Подольська, О. М. Дікова–Фаворська – Житомир, 2007. – 440 с.
 15. Примуш М. В. Загальна соціологія / М. В. Примуш. – К.: Професіонал, 2008. – 590 с.
 16. Соціологія: підручник / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 544 с.
 17. Подольская Е. А., Мелентьева Т. Н.Социология: Учеб. Пособие/ Е. А. Подольская, Т. Н. Мелентьева – Харьков: Изд-воНФаУ: Золотыестраницы, 2004. – 248 с.
 18. Подольська Є. А., Мелентьєва Т. М. Соціологія: Навч. посібник / Є. А. Подольська, Т. М. Мелентьєва – Харків : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2001. – 276 с.
 19. Соціологічна енциклопедія / Укладач В. Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.
 20. Токарева Е. М. Социология : конспект лекцій. – М. : МИЭМП, 2005. – 70 с.
 21. Чибісова Н. Г. Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України. – Х.: Вид-во НУА, 2004. – 256 с.
 22. Указ Президента України від 25 червня 2013 р. №344/2013 «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] // Сайт Адміністрації Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
 23. Українське суспільство 1992-2008. Соціальний моніторинг. / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 656 с.
 24. Штомпка П. Социология. Анализсовременногообщества. – М.: Логос, 2005.
 25. BourdieuP. TheFormsofCapital /HalseyA.H., LauderH., BrownPh., WellsA.S. (eds.) //Education: Culture, Economy, Society. – NY: OxfordUniversityPress, 2002 (1997). – P. 46–58.
 26. ColemanJ. SocialCapitalintheCreationofHumanCapitalHalseyA. H., LauderH., BrownPh., WellsA. S. (eds.) //Education: Culture, Economy, Society. – NY: OxfordUniversityPress, 2002 (1997). – Р. 80–95.
 27. BlauP. ExchangeandPowerinSocialLife / P. Blau. – N. Y. :Wiley&Sons, 1964. – 352 p.
 28. HomansG. s. homans G. C. Social behavior: Its elementary forms / G. C. Homans. – N.Y., Burlingame: Harcourt, Brace & World Inc., – 1961. – 404 p.
 29. YoungM. Fromaconstructivismtorealisminsociologyofcurriculum / M. Young // ReviewofResearchinEducationFebruary 2008.− Vol. 32.− Р. 3−28.
 30. YoungM.F.D. The Curriculum of the Future: Form the ‘New Sociology of Education’ to a Critical Theory of Learning / M.F.D.Young. – Bristol: The Falmer Press, 1998. – 205 p.
Print Friendly, PDF & Email